عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

کمک :

درخواست کمک افراد از یکدیگر مقدار سرمایه اجتماعی را بیشتر خواهد نمود. هر گاه عواملی مانند رفاه و فراوانی و کمک دولت سبب گردد تا افراد نیازشان به یکدیگر کمتر گردد؛ اندازه سرمایه اجتماعی کمتر خواهد گردید.

 

 

2-2-7-ایدئولوژی :

اعتقاداتی مانند لزوم به یکدیگر یا اقدام به سود دیگری، سبب پدید آمدن سرمایه اجتماعی می گردد. از این رو آن دسته از اعتقادات مذهبی که بر ضرورت کمک و اقدام به نفع دیگران تاکید دارند عامل مهمی در شکل گیری سرمایه اجتماعی محسوب می شوند.

2-2-8- اطلاعات :

از نظر کلمن یک شکل مهم سرمایه اجتماعی ظرفیت بالقوه اطلاعات می باشد که جزء ذاتی و جدایی ناپذیر روابط اجتماعی می باشد، اما به دست آوردن اطلاعات پر هزینه می باشد. اطلاعات در واقع زمینه را برای کنش فراهم می سازد. یکی از وسایلی که از طریق آن، اطلاعات می تواند به دست آید بهره گیری از روابط اجتماعی می باشد و اطلاعاتی که از طریق این روابط حاصل می گردد، کنش را تسهیل می کند.

2-2-9-هنجارها :

اگر در درون گروه های اجتماعی، هنجارهای موثر و نیرومندی مبنی بر اینکه فرد بایستی منافع شخصی را رها کرده و به سود جمع اقدام کند، وجود داشته باشد، سرمایه اجتماعی شکل خواهد گرفت (کلمن، 1377).

2-2-10- سرمایه اجتماعی از نگاه فرانسیس فوکویاما :

فوکویاما در تعریف سرمایه اجتماعی چنین می گوید : «سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از هنجارها و         ارزش های غیر رسمی می باشد که اعضا گروهی که همکاری و تعاون میان آن ها مجاز می باشد، در آن سهیم هستند که البته مشارکت در ارزش ها و هنجارها خود به خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، زیرا که این ارزش ها ممکن می باشد ارزش های منفی باشند» (فوکویاما ، 1370).

فوکویاما در ارتباط با سرمایه اجتماعی، هنجارهای اجتماعی را به دو بخش تقسیم می کند :

1- هنجارهای مولد سرمایه اجتماعی

2- هنجارهای غیر مولد

هنجارهای مولد سرمایه اجتماعی به ارتقای همکاری میان اعضای گروه منجر می گردد و اساساً شامل سجایایی زیرا صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه می باشد . اما هنجارهای غیر مولد بر خلاف هنجارهای مولد سرمایه اجتماعی کمکی به ارتقای همکاری میان اعضای گروه نخواهد نمود. پس ممکن می باشد در جامعه ای سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل را ببینیم، اما هنجارهای اجتماعی قوی آن هم از نوع غیر مولد سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد، مثل عدم اعتماد به دیگران. جامعه ای که افراد حتی نباید به پدر و مادر خود اعتماد کنند، دارای یک هنجار غیر مولد سرمایه اجتماعی می باشد (همان منبع).

2-2-11- سرمایه اجتماعی از نگاه گلن لوری :

«گلن لوری» [1]اقتصاددان نیز مانند «ایوان لایت»[2] جامعه شناس، اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 برای توصیف مشکل توسعه اقتصاد درون شهری به کار برد. آمریکایی های آفریقایی الاصل در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگی بودند، در حالی که در بین آمریکایی های آسیایی الاصل و دیگر گروه های قومی اعتماد و همبستگی وجود داشت همین عدم وجود اعتماد و همبستگی میان سیاهان مبین نبود داد و ستد جزئی در میان سیاهان بود.

2-2-12-سرمایه اجتماعی از نگاه رابرت پاتنام :

از نظر پاتنام مفهوم سرمایه اجتماعی جوهره جامعه شناختی شور و شوق همگانی می باشد. به نظر وی پیش فرض حل مسئله کنش عمومی و فرصت طلبی، توسعه کنش جمعی داوطلبانه می باشد که به نوبه خود منوط به سرمایه اجتماعی به ارث رسیده در آن جامعه می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در دیدگاه پاتنام سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی های سازمان اجتماعی می باشد که هماهنگی و همکاری را برای سود متقابل تسهیل می کند. اشکال سرمایه اجتماعی منابع اخلاقی کلی یک جامعه را تشکیل می دهند. به گونه کلی سرمایه اجتماعی را می توان به 3 بخش اصلی تقسیم نمود : 1- اعتماد 2- هنجارها و الزمات اجتماعی             3- شبکه های اجتماعی .

  • [1] Glenn Loury
  • [2] Ivan Light

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد