عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف سرمایه اجتماعی :

در مورد سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده می باشد که در زیر به تبیین چند مورد آن می پردازیم :

باتنام یکی از محققین اخیر سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند : اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع می گردد و در نهایت منافع متقابل آن تامین خواهد نمود. او سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی، در نظام های مختلف سیاسی می داند و تاکید عمده وی بر مفهوم اعتماد می باشد.

اواکاکس سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می کند: فرآیند های بین فردی، که اعتماد و هنجار های اجتماعی و شبکه روابط را می سازد و همکاری و هماهنگی متقابل را تسهیل می کنند.

فوکویاما، سرمایه اجتماعی را یک هنجار اجتماعی به شمار می آورد که همکاری بین دو یا چند نفر را تقویت می بخشد و آن را ویژگی اقدام متقابل بین دو دوست می داند او معتقد می باشد که اعتماد، شبکه های ارتباطی و جامعه مدنی همگی محصول سرمایه اجتماعی هستند، نه این که خود سرمایه اجتماعی به حساب آیند. از نظر او هنجارهایی سرمایه اجتماعی هستند که به همکاری در گروه ها منجر شوند.

تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی به ویژه در روایت کارکرد گرایانه آن – عبارت می باشد از روابط دو جانبه، تعاملات و شبکه هایی که در میان گروه های انسانی پدیدار می گردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی، پیدا نمود می گردد.

پیش روی جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در مطالعه این موضوع به کار می گیرد که چگونه تحریک        پیوند های مربوط به شبکه های اجتماعی، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت فرق یافته را تقویت می کند. با وجود این، نکات مشترک این دو دیدگاه در مورد سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش بعضی ویژگی ها مانند آموزش، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، برتری سیاسی و نیروی زیست اجتماع متمرکز می باشد (وال [1]، پیشین 304).

یکی از تعاریف مطرح این می باشد که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی می باشد که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده می باشد و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد (فوکویاما [2]، 1995). به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی را می توان حاصل روابط مثبتی در جامعه دانست و آن را به مجموع منابعی که در ذات روابط سازمان اجتماعی به وجود می آیند و زندگی اجتماعی را مطلوب تر می سازند، اطلاق نمود ( الوانی ، 1378).

سرمایه اجتماعی با کار کردش نیز تعریف می گردد. سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی می باشد که دو ویژگی مشترک دارند : همه آن ها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی مانند اشکال دیگر سرمایه مولد می باشد و دستیابی به هدف های معین را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهد بود امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کاملاً تعویض پذیر نیست. اما نسبت به فعالیت های بخصوصی تعویض پذیر می باشد. شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش های معینی ارزشمند می باشد ممکن می باشد برای کنش های دیگر بی فایده یا حتی زیان آور باشد. سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکی تولید قرار داد (کلمن[3] ، 1377).

[1] E.Wall

[2] F.Fukuyama

[3] James Coleman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید