عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 تبیین فرضیه­های پژوهش

فرضیه اصلی اول: اعمال استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران تاثیر دارد.

فرضیه­های فرعی منبعث از فرضیه اصلی اول:

1.­ نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه ای بربازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.

2.­ نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها بر بازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.

3.­ نسبت تعداد کارکنان به دارایی ها بر بازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.

فرضیه اصلی دوم: اعمال استراتژی مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی­ها تاثیر دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه های فرعی منبعث از فرضیه اصلی دوم:

1.­ نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه ای بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.

2.­ نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.

3.­ نسبت تعداد کارکنان به دارایی ها بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.

 

1-8- نوآوری پژوهش

موضوع پژوهش حاضر مانند معدود موضوعاتی می­باشد که در زمینه استراتژی مدیریت هزینه انجام شده می باشد و با در نظر داشتن اینکه در شرکت انتقال گاز ایران انجام گردیده می باشد مانند پژوهش­های موردی بوده که می­تواند به تصمیم گیری مدیران و بهره گیری کنندگان یاری نماید موارد فوق­الذکر اظهار­کننده این مطلب می­باشد که با در نظر داشتن موضوع پژوهش و همچنین جامعه، پژوهش حاضر برای اولین بار می باشد که در زمینه فوق انجام گردیده می باشد.

1-9- روش پژوهش 

پژوهش علمی را می­توان چنین تعریف نمود، “فرآیندی که به کمک آن می­توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به­نظر می­رسند، کشف نمود”. در روش علمی آغاز  مدل­ها یا  نظریه­هایی که به نظر می­رسد ماهیت پدیده را تبیین می­کنند، قبول می­گردد. سپس نتیجه­های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج و آن­ها را با در نظر داشتن نتایج یافته­های واقعی می­سنجند، مدل تعریف می­گردد و جستجو به مقصود یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می­یابد. ویژگی­های فرآیند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه­های پژوهش متفاوتند (آذر و مؤمنی، 1381، 9).

این پژوهش با در نظر داشتن اینکه مورد بهره گیری طیف وسیعی از بهره گیری­کنندگان قرار می­گیرد از نوع کاربردی بوده و با در نظر داشتن اینکه به مطالعه علت و معلولی متغیرهای مستقل و وابسته می­پردازد از نوع علی پس از وقوع تلقی می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هر پژوهش با مسئله­ای شروع می­گردد و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایه­گذاری می­گردد پس، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر می­باشد­.

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

  1. کمک به بهبود تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی
  2. بهبود روش­های مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت­ انتقال گاز ایران
  3. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
  4. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران  با فرمت ورد