عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– هزینه­یابی هدف:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هزینه­یابی هدف تعاریف متعددی دارد اما تمامی آن­ها بر کاهش هزینه­ها تاکید دارند. هورواث[1] با در نظر گرفتن کل طول عمر محصول، هزینه یابی هدف را اینگونه تعریف می کند. هزینه­یابی هدف هر مجموعه روش­های مدیریتی و ابزارهایی می باشد برای هدایت هزینه ها، تعیین اهداف فعالیت ها، طراحی و برنامه ریزی محصول جدید، تامین کنترل های اولیه برای مرحله­های بعدی عملیات و حصول اطمینان از اینکه این محصولات به اهداف سودآوری تعیین شده در طول عمر خود خواهند رسید(هورواث، 1993).

مزیت مشتری عبارت می باشد از تفاوت میان آن چیز که هر مشتری دریافت می­کند و آن چیز که از دست می دهد هزینه­ای پایین­تر از آن چیز که رقبا عرضه می­کنند. کوپر و اسلاگمولدر با تاکید بر منظرهای هزینه، کیفیت و عملکرد هزینه یابی هدف را به این شکل تعریف کرده اند: هزینه یابی هدف رویکردی ساختار یافته برای تعیین هزینه در طول عمر محصول می باشد.به طوری که تعیین کند محصول مد نظر با چه شاخص های عملکردی و کیفیت بایستی تولید گردد تا در هنگام فروش با قیمت پیش بینی شده به اندازه سود دلخواه در طول عمر خود دست یابد( انصاری و آقایی، 1383).

روش سنتی برنامه ریزی سود که بسیاری از شرکت­ها بهره گیری می­کنند، روش جمع هزینه نام دارد. این روش، در آغاز هزینه­های تولید را برآورد می­کند؛ سپس سود لازم را برای بدست آوردن قیمت به آن می­افزاید. اگر بازار برای پرداخت این قیمت رغبتی نشان ندهد، شرکت کوشش می کند راه های کاهش قیمت را پیدا کند. هزینه­یابی هدف، از قیمت بازار و سود مورد نیاز شروع و هزینه مجاز محصول را تعیین می کند. طراحی محصول و فرآیند برای کاهش هزینه محصول تا هزینه مجاز انجام می­گردد( انصاری و آقایی، 1383).

مثلث بقا سه محور دارد که هر محور از آن معرف یکی از ابعاد مهم محصول می باشد که عبارتند از بهای تمام شده؛ قیمت فروش؛ کیفیت و کارکرد. فقط محصولاتی که در جهت ارزش های این سه بعد اظهار کننده ارزش برای مشتری باشند، شانس موفقیت دارند. برای هر یک از این سه بعد دامنه ای تعیین می­گردد که با مشخص کردن حداقل و حداکثر ارزش ها از دیدگاه مشتری، این دامنه تعریف می­گردد. منطقه­ای که از اتصال نقاط حداکثر و حداقل ارزش ها برای هریک از دابعاد مذکور تعیین می­شوند، به اصطلاح منطقه بقا می­نامند. اگر منطقه بقای محصول وسیع باشد، انتخاب راهبرد پیش گامی هزینه و فرق محصول موفقیت آمیز می باشد. منطقه بقا وقتی وسیع می باشد که اختلاف بین حداقل و حداکثر ارزش در هریک از ابعاد محصول وسیع باشد. وقتی موسسات بدون اتلاف رقابت می­کنند، منطقه بقا خیلی تنگ می­گردد و تولید محصولی متمایز در زمان طولانی­تر امکان ندارد( حجازی و البدوی، 1384).

فرایند هزینه­یابی هدف به سه مرحله عمده تقسیم می­گردد: اولین بخش هزینه مجاز هر محصول را معرفی می­کند؛ این هزینه­ای می باشد که محصول جدید بایستی با این قیمت ساخته گردد تا حاشیه سود هدف آن با فروش محصول با قیمت فروش هدف تحصیل گردد. دومین بخش، هزینه هدف سطح محصول را معرفی می­کند که فقط در صورتی که طراحان محصول خلاقیت و کوشش چشمگیری به کار برند، دست یافتنی می باشد. سومین بخش هزینه­های هدف سطح قطعات می باشد. از قطعه سازان و تامین کنندگان بنگاه اقتصادی انتظار می­رود که راه حل­هایی را برای انتقال قطعات به هزینه­های هدف خود با تحصیل بازده­های مناسب خود را پیدا کنند( انصاری و آقایی، 1383).

ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺪفﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻮدآوری واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف، ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی را، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮدازد و آن را در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺼﻮل وارد ﻛﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺼﻮل دﻟﺨﻮاه ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ. و اﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﻄﻖ و روﻳﻜﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ در آن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﻲ روشﻫﺎ، ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﻣﻲآﻳﺪ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺪف آن، اﻳﺠﺎد ارزش ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺟـﺎﻳﻲ ﺻـﺮف ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺪ ارزش ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ (اعتمادی و زارعی، 1384،  32).

[1] . Horvath

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هر پژوهش با مسئله­ای شروع می­گردد و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایه­گذاری می­گردد پس، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر می­باشد­.

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

  1. کمک به بهبود تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی
  2. بهبود روش­های مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت­ انتقال گاز ایران
  3. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
  4. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران  با فرمت ورد