عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

– جامعه آماری، چگونگی نمونه‌گیری و نمونه :

3-5-1 جامعه آماری :

جامعه آماری عبارت می باشد از گروهی از افراد، اشیا یا حوادث دارای یک صفت یا ویژگی مشترک        می باشند.دریک پژوهش مفهوم جامعه به کلیه افرادی اتلاق می گردد که اقدام تعمیم پذیری در مورد آن ها انجام می شود. در هر پژوهش، ماهیت آن پژوهش تبیین کننده دامنه جامعه می باشد (دلاور،1380 به نقل از پرندی،1388)

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان، اساتید ودانشجویان موسسات آموزش عالی مشهد        می باشد. که بر اساس آمار واطلاعات منتشره توسط استانداری خراسان رضوی در سال 91-1390 می باشد.

3-5-2-چگونگی نمونه گیری :

با در نظر داشتن اینکه حجم یا اندازه اکثر جامعه های پژوهش بزرگ می باشد، پس اندازه گیری ویژگی مورد مطالعه برای تک تک اعضای جامعه ضروری نمی باشد. انتخاب واندازه گیری نمونه ای از جامعه وبرآورد در مورد کل جامعه براساس یافته های نمونه کافی می باشد.نمونه عبارت می باشد از زیر مجموعه ای از کل جامعه که انتخاب می گردد ومعرف آن می باشد(دلاور،1380 به نقل از پرندی،1388 )

روش نمونه گیری پژوهش حاضر، نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد وبه علت اینکه به صورت طبیعی در خوشه ها یعنی (دانشگاه ها وموسسات) جای گرفته اند بعد از انتخاب مقادیر طبقات از روش نمونه گیری خوشه ای بهره گیری شده می باشد. به بیانی دیگر، نمونه مورد مطالعه با بهره گیری از روش  نمونه گیری فوق از میان دانشگاهها وموسسات که هریک به مثابه طبقه در نظر گرفته شده اند انتخاب گردید.

3-5-3-حجم نمونه و روش محاسبه :

برای بدست آوردن حجم نمونه ازفرمول کوکران که در فرمول شماره (3-1) آمده می باشد بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد