عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

استانداردهای ازقبل تعریف شده

ب)رسالت، هدف وانتظارات.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کیفیت در آموزش عالی ونظام دانشگاهی از ابعاد مختلف مورد توجه می باشد. بحث کیفیت در آموزش عالی مانند بسیاری از مسائل تعلیم وتربیت بحث پیچیده ای می باشد واختلاف نظرهایی در باره آن هست .بعضی از صاحبنظران کیفیت هر نظام آموزشی را مترادف با کارایی آن می دانند و کارایی نظام را در ارتباط با سه مقوله درونداد، فرایند و برونداد ذکر می کنند و کیفیت را سبب افزایش بهره وری و بهره دهی می دانند. به هر حال هنگامی که صحبت از کیفیت دانشگاه به میان می آید ارزشیابی نظام آموزشی مطرح می گردد. همگام با توسعه های کمی آموزش عالی، در نظر داشتن شاخصهای کیفی نیز ضروری می باشد . باتوجه به ضرورت رشد کیفی در آموزش عالی شناخت عوامل موثر بر آن، بجای آوردن پژوهش در این زمینه بیشتر احساس می گردد.(همان منبع)
دانشجویان،کارکنان و مدرسان (هیئت علمی)مشتریان عمده آموزش عالی هستند. از آنجایی که یکی از مشخصه های کیفیت در دانشگاه، برآورده شدن انتظارات ازفرایند خدمات آموزشی می باشد با مطالعه شکاف بین انتظارات وادراکات می توان کیفیت این فرایند را تعیین نمود.

برداشت های متناقض از کیفیت آموزش منجر به بهره گیری از روش های متفاوتی برای اندازه گیری کیفیت در آموزش عالی شده می باشد برای سال های متمادی، پژوهشگران، کیفیت خدمات را با بهره گیری از مقیاس های تک بعدی اندازه گیری میکردند، در حالی که مقیاس های تک بعدی برای اندازه گیری یک مفهوم چندبعدی مانند کیفیت، مناسب نیستند. یکی از روش هایی که غالبًا در ارزشیابی کیفیت آموزش عالی و دانشگاه ها مورد بهره گیری قرار میگیرد، مدل سروکوال (SERVQUAL) می باشد که توسط پاراسورامان ابداع گردید.این ابزار، ادراک مشتریان را در پنج بعد خدمت شامل؛ ابعاد فیزیکی یا ملموس، اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی اندازه گیری می نماید. سروکوال، ابزار معتبری برای ارزشیابی کیفیت خدمات می باشد ودر قیاس با سایر روش های ارزشیابی کیفیت، مزایایی دارد که امکان تطبیق ابعاد آن با انواع مختلف محیط های خدماتی، پایایی و اعتبار بالای آن در مقایسه ادراک و انتظار مشتریان، اهمیت نسبی ابعاد پنج گانه آن در درک کیفیت خدمات و توانایی تحلیل براساس ویژگی های جمعیت شناختی، روان شناختی و سایر زمینه ها از مزایای آن می باشد.(توفیقی و همکاران1390)

در فصل حاضر آغاز پس از مقدمه، اهمیت موضوع ذکر می گردد و اهداف پژوهش در بخش بعدی می آید. پس از آن اظهار مسأله پژوهش و فرضیه ها، مطابق با مدل مفهومی پژوهش ارائه می گردد و در پایان پیشینه ی پژوهش به صورت مختصر و نیز تعاریف واژه های کلیدی اظهار می گردد. پایان نامه ی حاضر به صورت زیر سازمان دهی شده می باشد. در فصل اول ادبیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطالعه می گردد. در فصل سوم معرفی روش پژوهش، جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته انجام می شود. در فصل چهارم داده ها از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. درفصل پنجم پس از اظهار نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آنها، محدودیتها ی پژوهش عنوان خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد