عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-اظهار مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-3-اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-اهداف وسوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1-هدف اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-3-سوال اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………7

1-5-فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-1-فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..7

1-5-2-فرضیه های فرعی پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………7

1-6-مطالعه اجمالی پیشینه داخلی وخارجی …………………………………………………………………………………………..8

1-6-1-پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6-2-پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-تعریف واژه های کلیدی …………………………………………………………………………………………………………….12

1-8-اختصار فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………13

فصل دوم: ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1-سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………18

2-2-2-تعاریف سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………..18

2-2-3-سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران  ……………………………………………………………………………………20

2-2-4- سرمایه اجتماعی از نگاه پیر بوردیو …………………………………………………………………………………………21

2-2-5-سرمایه اجتماعی از نگاه جیمز کلمن ………………………………………………………………………………………..21

2-2-6-کمک ………………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-2-7-ایدئولوژی ……………………………………………………………………………………………………………………………23

2-2-8- اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………….23

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

2-2-9-هنجارها ………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-2-10- سرمایه اجتماعی از نگاه فرانسیس فوکویاما …………………………………………………………………………….23

2-2-11- سرمایه اجتماعی از نگاه گلن لوری ……………………………………………………………………………………….24

2-2-12- سرمایه اجتماعی از نگاه رابرت پاتنام …………………………………………………………………………………….24

2-2-12-1-اعتماد  ………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-13-هنجارهای معامله متقابل ……………………………………………………………………………………………………….25

2-2-13-1-شبکه های اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………25

2-2- 14-روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………..26

2-2-14-1- تلفیق رویکرد های مختلف و ارائه الگوی جدید …………………………………………………………………..28

2-2-14-2-بعد اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………….31

2-2-14-3-اعتماد  ………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-2-14-5-روابط متقابل ………………………………………………………………………………………………………………….31

2-2-14-6-مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………………….31

2-2-15-آگاهی عمومی اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….32

2-2-15-1- اخلاقیات ……………………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-15- 2-مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………….33

2-2-15-3-بعد فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………..33

2-2-15-4-مقررات رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………33

2-2-15-5- نرم ها و هنجارها ……………………………………………………………………………………………………………34

2-2-15-6- ارزش ها ………………………………………………………………………………………………………………………34

2-2-15-7- دین و ایدئولوژی …………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-15-8- نمادها ………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-15-9- مثل ها و استعاره ها ………………………………………………………………………………………………………..36

2-2-15- 10-جو و فضا …………………………………………………………………………………………………………………..36

2-2-15-11-بعد سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………..37

2-2-15-12-امنیت ………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-15-13- نهادهای عمومی و مدنی ………………………………………………………………………………………………..37

2-2-15-14-انتخابات ………………………………………………………………………………………………………………………38

2-2-15-15- قانون مداری ……………………………………………………………………………………………………………….38

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

2-2-15-16-روزنامه و رسانه ها ………………………………………………………………………………………………………..38

2-2-15-17-بعد اقتصادی  ……………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-15-17-1-ارزش روز شرکت …………………………………………………………………………………………………….39

2-2-15-17-2-اندازه هزینه ها …………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-16-وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران … ……………………………………………………………………………………..40

2-2-16-1-اعتماد ……………………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-16-2-صداقت  ………………………………………………………………………………………………………………………..43

2-2-17-دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………..45

2-2-17-1-دیدگاه اجتماع گرایی ……………………………………………………………………………………………………….45

2-2-17-2-دیدگاه شبکه  …………………………………………………………………………………………………………………46

2-2-17-3- دیدگاه همیاری ………………………………………………………………………………………………………………47

2-2-17-4- سطح سرمایه اجتماعی  …………………………………………………………………………………………………..47

2-2-17-4-1-سطح ملی  …………………………………………………………………………………………………………………47

2-2-17-4-2-سطح سازمانی  ……………………………………………………………………………………………………………48

2-2-17-4- 3-سطح فردی ……………………………………………………………………………………………………………….48

2-2-17-4-4- سطح گروهی  ……………………………………………………………………………………………………………48

2-2-17- 4-5-سطح اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………..48

2-2-18-کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………………………..49

2-2-18-1- روشهای حادثه مدار ……………………………………………………………………………………………………….52

2-2-18-2- روش های ویژگی مدار …………………………………………………………………………………………………..52

2-2-18-3-مقیاس های تک بعدی ……………………………………………………………………………………………………..53

2-2-18-4-مدل ( SERVQUAl ) …………………………………………………………………………………………………53

2-3- پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………….63

2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………….63

2-3-1-1- طراحی و ارائه الگوی اندازه گیری سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………63

2-3-1-2- مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن اعتبار گردشی زنان ………………………………………..64

2-3-1- 3-تاثیر عملکرد سازمان های بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی …………………………………………………….64

2-4 پیشینه خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………..65

2-4-1-مطالعه رابرت پاتنام درمورد تأثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای منطقه ایتالیا …………………………65

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

2-4-2- پژوهش توماس کوساک ……………………………………………………………………………………………………….67

2-4-3- پژوهش تام رایس و الکساندر سامبرگ ………………………………………………………………………………………68

2-4-4- تحقیقات NSW در استرالیا ………………………………………………………………………………………………….69

2-4-5- تحقیقات سرمایه اجتماعی در انگلستان ……………………………………………………………………………………72

2-4-6- پژوهش دیگری در مورد فقر و محرومیت اجتماعی هزار ساله انگلستان …………………………………………..72

2-5- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………………………………….73

فصل سوم روش شناسایی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..74

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………..…………………………………………..75

3-2- سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..75

3-3-چگونگی تدوین فرضیه‌ ها ………………………………………………………………………………………………………….75

3-4- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..76

3-5- جامعه آماری، چگونگی نمونه‌گیری و نمونه …………………………………………………………………………………77

-1-5-3جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-5-2-چگونگی نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………….77

3-5-3-حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………….77

3-5-4- روایی و پایایی داده های آماری ……………………………………………………………………………………………..78

3-5-5- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) داده های آماری …………………………………………………………………………..78

3-5-6- تعیین روایی (اعتبار) داده های آماری ……………………………………………………………………………………..78

3-6- داده های مورد نیاز، متغیرهای پژوهش و روش محاسبه آنها ……………………………………………………………. 79

3-7- طرح آزمون آماری فرضیه های پژوهش ….……………………………………………………………………………………..80

3-8- اختصار فصل ………………………………………………………………………………………………………………………… 81

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………….82

4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..83

4-2-مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………83

4-2-1- نتایج مطالعه روایی……………………………………………………………………………………………………………….83

4-2-2-نتایج مطالعه پایایی ……………………………………………………………………………………………………………….87

4-3-آمار توصیفی داده ها و متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………….87

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

4-3-1-سیمای آزمودنی‌ها………………………………………………………………………………………………………………….87

4-3-1-1-جنسیت پاسخ‌دهندگان ……………………………………………………………………………………………………….87

4-4-مؤسسه آموزش عالی …………………………………………………………………………………………………………………88

4-4-1-مقطع تدریس/ تحصیل پاسخ‌دهندگان ……………………………………………………………………………………….88

4-4-2-گروه تحصیلی پاسخ‌دهندگان …………………………………………………………………………………………………..89

4-4-3-همبستگی بین متغیرها …………………………………………………………………………………………………………….90

4-5-آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-5-1-مدل ساختاری پژوهش   …………………………………………………………………………………………………………..90

4-5-2-تحلیل مدل ساختاری  ……………………………………………………………………………………………………………91

4-5-3-آزمون فرضیه‌های پژوهش :………………………………………………………………………………………………………93

4-6-اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………………………………….95

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….97

5-2-یافته ها پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….97

5-2-1تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش …………………………………………………………….97

5-2-2 فرضیه های پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………..97

5-2-2-1- فرضیه اصلی  ………………………………………………………………………………………………………………….97

5-2-2-2-فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………………………………………..98

5-3- بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین …………………………………….99

5-4-محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………100
.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-5 -کاربردهای نتایج و بهره گیری کنندگان از آنها …………………………………………………………………………………101

5-6 -پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………….102

الف) منابع فارسی  …………………………………………………………………………………………………………………………104

ب)منابع انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………………………………..107

پیوست ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………….110

الف )پرسشنامه سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………….111

ب) پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی ……………………………………………………………………………………………….114

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………117

عنوان به زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….118

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد