عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

توفیقی و همکاران (1390) با مطالعه شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان از خدمات آموزشی، می توان زمینه را برای تدوین برنامه هایی مناسب جهت بهبود کیفیت خدمات آموزشی فراهم نمود. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گردید. در این مطالعه توصیفی – تحلیلی مقطعی ١٧٠ نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ١٣٨٩ با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده این بود که  انتظارات دانشجویان فراتر از درک آنها از وضعیت موجود می باشد و در هیچ کدام از ابعاد خدمت، انتظارات آنها برآورده نشده می باشد. در راستای بهبود کیفیت خدمات آموزشی، کلیه ابعاد بویژه بعد همدلی بایستی در اولویت قرار گیرد.

عباسیان و همکاران (1392)در پژوهش خود  به ارزیابی خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان و تعیین اندازه اختلاف بین وضع موجود و مورد انتظار می تواند زمینه تدوین برنامه های ارتقای کیفیت خدمات آموزشی را فراهم آورد پرداختند این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1389 انجام گردید. در این مطالعه مقطعی، 274 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد انتظارات دانشجویان در تمامی ابعاد خدمت برآورده نمی گردد­ لذا پاسخگویی، مشتری مداری، بهبود فرآیندهای انجام کار، بهسازی فضای فیزیکی و در نظر داشتن سایر ابعاد در برنامه ریزی ها می تواند تأثیر مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات آموزشی داشته باشد.

آقا مولایی و همکاران(1385) در تحقیقی در خصوص شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مطالعه کردند.نتایج پژوهش آنها نشان داد که بر اساس نظر دانشجویان درهر پنج بعد خدمات و تمام معیارهای مربوط به هر بعد شکاف کیفیت هست. بیشترین شکاف در بعد پاسخگویی1/14- نظاره گردید و بعد از آن به ترتیب ابعاد همدلی 0/95- ، تضمین0/89- ،ملموس بودن 0/84- و اطمینان 0/71- قرار داشتند. تفاوت نظاره شده بین شکاف کیفیت در ابعاد مختلف خدمات آموزشی از نظر آماری معنادار بود.

1-6-2-پیشینه خارجی:

لاپورتا[1] (1997) درمطالعه برای دوره 1970-1993 دریافت که اعتماد بین مردم –  به عنوان شاخصی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی –  ارتباط مثبت و معنی‌داری با رشد اقتصادی دارد.

 وایتلی[2] (2000) درمطالعه خود به گسترش مدل رشد نئوکلاسیکی می‌پردازد و عامل اعتماد را به مدل خود اضافه می کند. او همچنین براساس داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی، و مطالعه بر روی 34 کشور طی دوره زمانی 1992-1970 نتیجه می‌گیرد که اعتماد دارای اثر مثبت و معنی‌دار و با اثری به بزرگی سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی می‌باشد.

گاسیو[3] و همکاران (2001) و هانگ[4] و همکاران (2001) با مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی، به ترتیب در ایتالیا و امریکا به نتایج مشابهی رسیدند. بنگتسون[5] و همکاران (2005) نیز در مطالعه خود به مطالعه اعتماد و رشد اقتصادی- در دهه 90 و با نمونه 63 تایی – پرداختند. آنها نیز به یک ارتباط مثبت بین این دو متغییر دست یافتند.

چو[6] (2006) در مقاله‌ای تحت عنوان« سه مدل ساده برای سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی» به اظهار روابط نظری بین سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی پرداخت. دراین مقاله وی از سه طریق و با مدلهای رشد درونزا نشان داد که افزایش سرمایه اجتماعی می‌تواند باعث رشد اقتصادی گردد.

بارتولینی[7] و همکاران (2007) به تبیین مدل رشد درونزا برای اقتصاد امریکا، با تاکید بر سرمایه اجتماعی می‌پردازد. این مدل نشان می‌دهد در حالتی که سرمایه اجتماعی به اندازه اندکی در جامعه وجود داشته باشد اقتصاد رشد خواهد نمود، اما اندازه رشد آن بسیار تدریجی و اندک می باشد. اما زمانی که سرمایه اجتماعی در جامعه به سطح بالایی برسد، اقتصاد به صورت تصاعدی رشد خواهد نمود.

سوی میاناندا[8] (2007) در مطالعه خود به تشکیل سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه انسانی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی63 کشور دنیا پرداخته می باشد. این مطالعه آغاز با وارد کردن سرمایه­های سه­گانه -فیزیکی، انسانی و اجتماعی- در تابع تولید و مطالعه اثرگذاری­اشان بر روی رشد، به تبیین اثرات متقابل هر یک بر روی دیگری          می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن می باشد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معنی­داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته می باشد و سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از عوامل تشکیل دهندۀ تابع تولید معرفی می­کند. از طرف دیگر، در مورد روابط متقابل سرمایه­های اجتماعی و انسانی نیز به این نتیجه دست یافته می باشد که بین شاخص اعتماد و متوسط سال­های تحصیل، همچنین شاخص اعتماد و سطح درآمد سرانه ارتباط مثبت و معناداری هست.

[1] La Porta

[2]Whiteley, p

[3] Gusio

[4] Hong

[5] Bengtsson

[6] Chou, K. Yuan.

[7] Bartolini, S.

[8] Soumynananda

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد