عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه.. 3

1-2- تشریح و اظهار مساله.. 3

1-3- ضرورت انجام پژوهش.. 4

1-4– اهداف اساسی پژوهش.. 5

1-5– فرضیه های پژوهش.. 5

1-6- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش.. 5

1-7- تعریف عملیاتی واژه ها.. 5

1-8– اختصار فصل.. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 10

2-2- مفهوم فرهنگ.. 11

2-3- تعاریف فرهنگ.. 11

2-4 – تعاریف فرهنگ سازمانی.. 11

2-5- عوامل مؤثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی.. 15

2-6- کارکردهای فرهنگ سازمانی.. 17

2-7 – سطوح فرهنگ سازمانی.. 17

2-8 – راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی.. 20

2-8-1- سنجش فرهنگ سازمانی.. 21

2-9- مدل های فرهنگ سازمانی.. 22

2-9-1- مدل پارسونز  (AGIL). 22

2-9-2- مدل ویلیام اوچی (تئوریZ).. 23

2-9-3- مدل مک کندی (7s).. 23

2-9-4- مدل شاین.. 24


2-9-5- مدل کندی.. …………………………………………………………………………………………24

2-9-6- مدل کوئین و مک گارس ……………………………………………………………………………25

2-9-7- مدل جفری سانی فیلد.. 26

2-9-8- مدل کریتنر و کینیکی.. 27

2-9-9- مدل کرت لوین.. 27

2-9-10- الگوی لیت و استرینگر.. 28

2-9-11- دیدگاه بارون و الترز.. 29

2-10- معیارهای ارزیابی طبقه بندی های فرهنگ سازمانی.. 29

2-10-1- سادگی و قابل فهم بودن.. 30

2-10-2- قابلیت به کارگیری روش های مختلف پژوهش (کمی/کیفی).. 30

2-10-3- توانایی درک تغییرات فرهنگی.. 30

2-10-4- برخورداری از چارچوب مفهومى.. 31

2-10-5- قابلیت کاربرد در انواع سازمان ها.. 31

2-10-6- شناسایى ویژگی ممتاز.. 31

2-10-7- مدل دنیسون.. 32

2-11- طبقه بندی فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران.. 34

2-11-1- طبقه بندی درویس و میلر.. 34

2-11-2- طبقه بندی دشپند و فرلی.. 36

2-11-3- طبقه بندی رکس.. 36

2-11-4- طبقه بندی چارلز هندی.. 37

2-11-5- طبقه بندی گافی و جونز.. 37

2-11-6 – طبقه بندی دیل و کندی.. 39

2-11-7- طبقه بندی فرن هام و گانتری.. 40

2-11-8- طبقه بندی هافستید.. 41

2-12- گونه شناسی های فرهنگ سازمانی.. 43

2-12-1- گونه شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین.. 44


2-12-2- چهار نوع اصلی فرهنگ سازمانی.. 45

2-13- ارزیابی گونه شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین.. 46

2-13-1- گونه شناسی فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (1990).. 48

2-13-2- معرفی چهار نوع فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (1990).. 48

2-14- عملکرد مالی.. 50

2-15- مدل ارزیابی عملکرد.. 52

2-15-1- مدل حسابداری ارزیابی عملکرد.. 52

2-16- مروری بر تحقیقات انجام شده.. 54

2-16-1- پژوهش های داخلی.. 54

2-16-2- پژوهش های خارجی.. 55

2-17- اختصار فصل.. 56

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه.. 58

3-2- روش پژوهش.. 58

3-3- جامعه آماری.. 58

3-4- نمونه آماری.. 59

3 -5- متغیرهای پژوهش.. 59

3-5-1-  متغیر مستقل.. 59

3-5-2-  متغیر وابسته.. 59

3-6- گردآوری داده های پژوهش.. 59

3-7- طیف لیکرت.. 60

3-8- پایایی و روایی پرسشنامه.. 61

3-8-1- روایی پرسشنامه.. 61

3-8-2- پایایی پرسشنامه.. 61

3-9- ضریب آلفای کرونباخ.. 62

3-10- روش تجزیه تحلیل داده ها.. 63

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
  2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
  3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
  4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد