عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

قسمتی از متن پایان نامه : 

 

فهرست مطالب

 

 
   
چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
فهرست مطالب  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
فهرست اشکال  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
فهرست جداول  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

فصل اول- کلیات پژوهش

1-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
1-2- اظهار مسأله    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
1-3- ضرورت و اهمیت  پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..  
1-4- سؤال پژوهش   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
1-5- اهداف پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
1-6- فرضیه­های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
1-7-مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
1-8- روش پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
1-9-قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
   1-9-1- قلمرو مکانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
  1-9-2- قلمرو زمانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
  1-9-3-قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1-10- تعریف واژگان کلیدی  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  1-11-اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

 

 

فصل دوم- مرور ادبیات پژوهش 2-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2-2- مدل پذیرش تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………

  2-3-  اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  2-4-عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     2-4-1-تجربیات و ویژگی های مشتری……………………………………………………………………………………………………………..

     2-4-2- رضایتمندی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  2-5- صنعت بانکداری  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

     2-5-1-بانک و بانکداری در گذر زمان…………………………………………………………………………………………………………….

     2-5-2-  کانالهای ارائه خدمات بانکها ………………………………………………………………………………………………………………

   2-6-  بانکداری الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………………….

     2-6-1- خدمات بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………..

      2-6-2-مزایای بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………………………………………

       2-6-3-مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………………………

       2-6-4-معضلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران………………………………………………………………………..

       2-6-4-1- جنبه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………

        2-6-4-1-1-معضلات مربوط به زیرساختهای اساسی…………………………………………………………………………………………

        2-6-4-1-2- کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای پیشبرد بانکداری الکترونیکی در ایران……………………………………..

        2-6-4-1-3- موانع فرهنگی و اجتماعی و آموزشی  در گسترش بانکداری الکترونیکی……………………………………………

        2-6-4-2-جنبه های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………..

  2-7- بانکداری اینترنتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

     2-7-1- انواع بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………….

     2-7-2- ضرورت توسعه بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………….

     2-7-3-تاریخچه بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………….

      2-7-4-بانکداری اینترنتی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………….

      2-7-5-محدودیت های بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………..

  2-8-  تاریخچه و معرفی بانک پارسیان ………………………………………………………………………………………………………………

     2-8-1-   اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     2-8-2-  مدت زمان …………………………………………………………………………………………………………………………………….

     2-8-3- سرمایه بانک  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

     2-8-4-خط مشی بانک…………………………………………………………………………………………………………………………………..

     2-8-4-1-چشم انداز…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     2-8-4-2-ماموریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………

    2-8-4-3-ارزش های سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………

    2-8-4-4-اصول رفتار حرفه ای کارکنان…………………………………………………………………………………………………………….

     2-8-4-4-1-مسئولیت پذیری، شفاف سازی و انطباق با اصول رفتار حرفه ای……………………………………………………………

     2-8-4-4-2- ایجاد و حفظ تکریم متقابل در محیط کار بین تمامی کارکنان و برخورد با مشتریان………………………………….

     2-8-4-4-3- حفاظت اطلاعات شخصی مشتری و اطلاعات بانک………………………………………………………………………….

     2-8-4-4-4- قبول هدایا ، پیشنهاد تفریح و سایر موارد (انتفاع شخصی)……………………………………………………………………

     2-8-4-4-5- بهره گیری از منابع بانک طبق ضوابط…………………………………………………………………………………………………

     2-8-4-4-6-تراکنش های مالی……………………………………………………………………………………………………………………….

     2-8-4-4-7-تطابق با قوانین، دستورالعملها و سیاستهای بانک………………………………………………………………………………..

     2-8-4-4-8-پرهیز از تضاد منافع……………………………………………………………………………………………………………………..

     2-8-4-4-9-جلوگیری از پولشوئی و یا تقلب…………………………………………………………………………………………………….

     2-8-4-4-10- کوشش برای درک مفاهیم این اصول…………………………………………………………………………………………….

  2-9-  مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………..

     2-9-1- پژوهش‏های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………

     2-9-2-   پژوهش‏های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………

  2-10-  جمع بندی تحقیقات پیشین  …………………………………………………………………………………………………………………..

  2-11- اختصار فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

    فصل سوم- روش شناسی پژوهش 3-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  3-2- روش پژوهش   …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  3-3- جامعه و نمونۀ آماری  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  3-4- روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه  ………………………………………………………………………………………………………….

  3-5- تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………

  3-5-1-متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  3-5-2-متغییر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  3-6- فرضیه­ها و مدل مفهومی پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………………..

  3-7-روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….

     3-8-ابزار سنجش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………

     3-8-1-پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  3-9-روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….

     3-9-1- روایی پرسشنامۀ پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………

     3-9-2- پایایی پرسشنامۀ پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………

     3-10- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………….

  3-11- اختصار فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

سایت منبع

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها 4-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  4-2- ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ­دهندگان و جامعه آماری ……………………………………………………………………………

     4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………………..

     4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن  ……………………………………………………………………………………………….

     4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل  ………………………………………………………………………………….

     4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اندازه تحصیلات  ……………………………………………………………………………….

     4-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه  ………………………………………………………………………………….

  4-3- تحلیل استنباطی داده­ها  …………………………………………………………………………………………………………………………….

     4-3-1-  آزمون همبستگی فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………..

       4-3-1-1-  همبستگی بین پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی  و عوامل خارجی ………………………………………………….

       4-3-1-2-  همبستگی بین پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی  و سهولت درک شده ……………………………………………..

       4-3-1-3-  همبستگی بین پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی  و سودمندی درک شده ………………………………………….

       4-3-1-4-  همبستگی بین پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی  و اعتماد …………………………………………………………….

       4-3-1-5-همبستگی بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………

      4-3-2-  آزمون رتبه بندی فریدمن …………………………………………………………………………………………………………………

       4-3-2-1-  نتیجه آزمون معنی داری فریدمن برای اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی……………………

  4-4- نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  4-5- اختصار فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  فصل پنجم: یافته­ها، نتیجه­گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  5-2- مروری مختصر بر طریقه پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………….

  5-3- یافته­ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  5-4- نتیجه­گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

  5-5-  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده  ……………………………………………………………………………………………………………….

  5-6- محدودیت­های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  5-7-اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………

    فهرست منابع و مأخذ منابع فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  منابع لاتین  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ضمائم و پیوست­ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

  1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
  3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد