عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه : 

: مدل اولیه پذیرش فناوری دیویس (TAM)

 

برداشت از فایده به عنوان درجه ای که یک عضو عقیده دارد که بهره گیری از یک سیستم خاص عملکرد شغلی وی را بهبود داد تعریف می گردد. برداشت از سهولت کاربرد نیز به عنوان درجه ای که  یک عضو سازمان عقیده دارد که بهره گیری از یک سیستم خاص بدون سختی و بی نیاز به کوشش زیاد می باشد تعریف می گردد.با در نظر داشتن مدل پذیرش فناوری (شکل 2-1) دیویس متغیرهای برونزا را به عنوان عوامل موثر بر براشت از فایده و برداشت از سهولت کاربرد  در نظر گرفته می باشد که ما در پژ و هش حاضر با مطالعه مقالات تالیف شده در این زمینه متغیر های دیگری زیرا اعتماد و عوامل خارجی را به مدل اضافه نمودیم. پس با در نظر داشتن توضیحات بالا مدل مفهومی

 

 

شکل2-2: مدل مفهومی پژوهش

 

2-3-اعتماد

اعتماد عامل تسهیل کننده تعاملات بشری می باشد، اعتماد به افراد امکان انجام تراکنش های تجاری و به حرکت روان تر اقتصاد کمک می کند. از طرف دیگر، عدم اعتماد خود یک حالت ذهنی مفید می باشد که مارا در دوری جستن از سیستم ها یا افراد و سازمانهای غیر قابل اعتماد و ناسالم توانا می سازد.با در نظر داشتن مطاعات فیوهون و همکاران، مشتریان تنها برپایه واساس اعتماد تصمیم به خرید اینترنتی می گیرند (جعفری جنیدی و بیگی نیا، 1387).

اعتماد یکی از ساختارها ی مهم در تحلیل های روابط مبادلاتی  می باشد. اعتماد عبارت می باشد از وجود اطمینان بین دو طرف که هر دو را

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

  1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
  3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد