عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

قسمتی از متن پایان نامه : 

عوامل خارجی[1]

2-4-1-تجربیات و ویژگی های مشتری

در جریان مطالعات مبتنی بر TAM در پذیرش بانکداری اینترنتی محققین به مطالعه تجربیات و ویژگی های مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی توجه کردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کارجالوتو [2]وهمکاران در سال 2002 و لیزر [3]وهمکاران در سال 2005 تاثیر شدت بهره گیری از اینترنت را بر پذیرش بانکداری اینترنتی تایید کردند.

در حالی که مک کین [4] و همکاران در سال 2006 تجربه خرید اینترنتی قبلی را افزودند.عامل دیگری که لیزر و همکاران در سال 2005 افزودند دامنه تمایل به نوآوری بود که تمایل به یادگیری و بهره گیری کردن از نوآوری یک دامنه خاص مورد علاقه  می باشد، به علاوه در حوزه IT  تاثیر سودمندی درک شده را به وجود آوردند.

2-4-2-رضایتمندی

دستیابی به رضایت مشتری یکی از اهداف اولیه ی بازاریابان می باشد. بدون کسب رضایت مشتری، کسب وفاداری او امکان پذیر نیست. رضایت مشتری نشانه ی کیفیت تصمیمات بازاریابی می باشد. در تبیین رضایت، سه شرط لازم می باشد: اول این که انتظارات بایستی شکل گیرد. تشکیل ارزیابی ها شرط دوم می باشد و شرط سوم این ست که انتظارات و ارزیابی ها اجازه می دهند تا مقایسه ی مستقیم صورت گیرد(گود[5] و دیگران ، 1996).

باتوجه به این فرض که، از رضایت از یک محصول / فناوری ، منجر به خرید مجدد / پذیرش آن منجر می گردد، نارضایتی ممکن می باشد به خرید / پذیرش دیگری جایگزین گردد. از این رو، پذیرش  بانکداری اینترنتی می تواند سطح بالایی از رضایت از کانالهای سنتی یعنی شعب بانک را تحت تاثیر قراردهد.

به علاوه، سطح بالایی از رضایت با دیگر کانال های بانکی بر اساس IT، مانند دستگاههای خودپرداز (ATM)، می تواند پذیرش مشتریان از بانکداری اینترنتی را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، در مقایسه با شعب بانک های سنتی، از دستگاههای خودپرداز که یک کانال سلف سرویس مبتنی بر فن آوری می باشد، آن می باشد که به  رضایت آنها باعث پذیرش واستفاده از بانکداری اینترنتی می گردد ( سنتوریدیز و کریستی،2014).

3 Santouridis & Kyritsi

4 Karjaluoto

[3] Lassar

5 McKechnie

6 Goode

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

  1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
  3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد