عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

قسمتی از متن پایان نامه : 

روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد، همچنین از آنجایی که نتایج این پژوهش می تواند به گونه عملی مورد بهره گیری قرارگیرد، یک پژوهش پژوهشی کاربردی نیز می باشد؛ و از نظرشیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی می باشد؛ وضع موجود را مطالعه می نماید و آن را به گونه منظم و روشمند با ارتباط بین متغیرها تجزیه و تحلیل می نماید. شیوه جمع آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای شامل مطالعه اسناد و مدارک، پرسشنامه می باشد. برای گردآوری داده های اولیه از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش تجزیه وتحلیل داده های کمی: بهره گیری از روشهای شاخص آماری توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار) آزمون Spss.

 

1-9-قلمرو پژوهش

1-9-1-قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش شامل شعب بانک پارسیان در استان مازندران می باشد که تعداد آنها 13 می باشد و همچنین کاربران بانکداری اینترنتی بانک پارسیان می باشد.

1-9-2-قلمرو زمانی

قلمرو زمانی انجام پژوهش حاضر سال1393 می باشد.

1-9-3-قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در حوزه عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

  1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
  3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد