عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

قسمتی از متن پایان نامه : 

 

 هدف از این تئوری پیش بینی چگونگی پذیرش و بهره گیری کاربران از یک فناوری می باشد و پیشنهاد می دهدکه فواید ادراک شده و سهولت بهره گیری درک شده با رفتار پذیرش کامپیوتر مرتبط هستند(صنایعی و همکاران، 1391).

طبق مدل پذیرش تکنولوژی رفتار بهره گیری از یک تکنولوژی اطلاعاتی به وسیله ی قصد بهره گیری از آن سیستم خاص تعیین می گردد و قصد بهره گیری نیز به نوبه ی خود به وسیله ی اندازه مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه بهره گیری کننده و سهولت بهره گیری از سیستم توسط او تعیین می گردد.محققان سیستم های اطلاعاتی به روی اعتبار این مدل در پیش بینی پذیرش فناوری های اطلاعاتی توسط افراد توافق نظر دارند (سید جوادین و یزدانی ،1384).

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-11-اختصار فصل

در این فصل آغاز معرفی و مقدمه­ای اظهار می گردد و به اظهار مسأله­ی پژوهش و اهمیت و ضرورت انجام آن در ایران پرداخته می گردد. در ادامه اهداف پژوهش و قلمرو از حیث زمان و مکانی مشخص می گردد. الگوی مفهومی به عنوان طرح مفهومی که مفاهیم پژوهش را به هم ارتباط و پیوند می دهند تبیین می گردد و سپس سوالات بر مبنای مدل مفهومی پژوهش و متغیر های پژوهش (مستقل و وابسته) مشخص می گردد و در پایان فصل نیز تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات اظهار می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

  1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
  3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد