عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1: گام های ثبات و بیرونی و بقا.. 16

جدول2-2: جوانبی در مورد یگانگی درونی.. 16

جدول 2-3: اختصار ای از مدل ها و طبقه بندی ها در مورد مطالعه در فرهنگ سازمانی ……………………33

جدول 2-4: مروری بر پژوهش های داخلی.. 54

جدول 2-5: مروری بر پژوهش های خارجی.. 55

جدول 3- 1 : ترکیب سؤالات پرسشنامه پژوهش.. 60

جدول 3-2 : پایایی پرسشنامه پژوهش.. 63

جدول 4-1: توصیف آزمودنی ها بر حسب سن.. 68

جدول 4-2: آمار توصیفی آزمودنی ها بر حسب سن.. 68

جدول 4-3: توصیف آزمودنی ها بر حسب تحصیلات.. 69

جدول 4-4: آمار توصیفی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات.. 69

جدول 4-5: توصیف آزمودنی ها بر حسب سابقه کار.. 70

جدول 4-6: آمار توصیفی آزمودنی ها بر حسب تجربه حرفهای.. 70

جدول 4-7: نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 71

جدول 4-8: نتیجه آزمون همبستگی متغیر مستقل فرهنگ طایفه ای با متغیر وابسته عملکرد مالی ……………72

جدول 4-9: نتیجه آزمون همبستگی متغیرمستقل فرهنگ سلسله مراتبی با متغیر وابسته عملکرد مالی.. 72

جدول 4-10: نتیجه آزمون همبستگی متغیرمستقل فرهنگ ویژه سالاری بامتغیروابسته عملکرد مالی.. 73

جدول 4-11: نتیجه مدل برای فرهنگ ویژه سالاری با عملکرد مالی.. 73

جدول 4-12:نتیجه برازش رگرسیون فرضیه سوم.. 74

جدول 4-13: ضرایب مدل فرضیه سوم.. 74

جدول 4-14:نتیجه آزمون همبستگی متغیرمستقل فرهنگ بازاری بامتغیروابسته عملکرد مالی.. 75

جدول 4-15: ماتریس همبستگی  بین متغیرهای پژوهش.. 75

جدول 4-16: نتیجه مدل برای عملکرد مالی.. 76

جدول 4-17: نتیجه برازش رگرسیون با در نظر داشتن کلیه متغیرها.. 76

جدول 4-18: ضرایب مدل کل.. 77


فهرست نمودارها

نمودار 4-1: فراوانی آزمودنی ها برحسب سن.. 68

نمودار 4-2: فراوانی آزمودنی ها برحسب تحصیلات.. 69

نمودار 4-4: فراوانی آزمودنی ها برحسب سابقه کار.. 70

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فهرست اشکال

شکل2-1: انواع فرهنگ سازمانی از نظردرویس و میلر.. 35

شکل2-2:چارچوب ارزشهای رقابتی(کامرون و کوئین، 35:2006).. 45

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
  2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
  3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
  4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد