عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– ضرورت انجام پژوهش

در یک سازمان، فرهنگ تأثیر های متفاوتی اعمال می‌ کند و وظایف گوناگونی دارد. این وظایف عبارتند از:

فرهنگ سازمانی به کارکنان سازمانی هویتی سازمانی می ‌بخشد: آن چیز که که سازمان های موفق را برجسته    می ‌سازد و آنها را از دیگران متمایز می ‌کند، توانایی آنها در جذب، پرورش و نگهداری کارکنان بااستعداد و خلاق می باشد و کارکنان نیز به نوبۀ خود وابستگی عمیقی نسبت به سازمان پیدا خواهند نمود.

فرهنگ سازمانی تعهد گروهی را آسان می ‌سازد: سازمان هایی که دارای فرهنگ قوی و توانمند هستند، کارکنان نسبت به ارزش ها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئولیت می ‌کنند. مقصود از تعهد سازمانی، پیوند و وابستگی روانی به سازمان می باشد. که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به       ارزش های سازمانی جای دارد (عطایی، 1376). فرهنگ قوی مشخص‌کنندۀ توافق در میان اعضای یک سازمان در اهمیت به باورها و ارزش های فرهنگ می باشد. اگر رضایت و توافق در مورد اهمیت ارزش ها و باورها وجود داشته باشد، آن فرهنگ یک فرهنگِ قوی و اگر توافق اندک باشد، فرهنگ ضعیف می باشد.

پس سازمان هایی که در آنها ارزش های کلیدی سازمان بیشتر مورد قبول واقع گردد و باعث گردد کارکنان تعهدشان به آن ارزش ها بیشتر گردد، آن فرهنگ قوی ‌تر می باشد. تمامی این موارد خود را بایستی در عملکرد سازمان نشان دهند؛ به خصوص این موضوع بایستی در عملکرد مالی شرکت نمود داشته باشد (طوسی، 1377).

1-4– اهداف اساسی پژوهش

 1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
 2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
 3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
 4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

1-5– فرضیه های پژوهش

 1. میان فرهنگ طایفه ای و عملکرد مالی شرکت ارتباط معنی داری هست.
 2. میان فرهنگ سلسله مراتبی و عملکرد مالی شرکت ارتباط معنی داری هست.
 3. میان فرهنگ ویژه سالاری و عملکرد مالی شرکت ارتباط معنی داری هست.
 4. میان فرهنگ بازاری و عملکرد مالی شرکت ارتباط معنی داری هست.

1-6- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که سهام آنها در طی سال های 92-1388 مورد معامله قرار گرفته می باشد و قلمرو زمانی آن نیز از فروردین آغاز و تا شهریور ماه سال 1393 به پایان رسیده می باشد.

1-7- تعریف عملیاتی واژه ها

عملکرد مالی: عملکرد مالی شرکت با بهره گیری از نرخ بازدهی های دارایی ها سنجیده می گردد. بدین مقصود با بهره گیری از تقسیم سود خالص بر کل دارایی های شرکت به دست می آید (زارعی، 1374).

در این پژوهش این متغیر همانند تعریف بالا از تقسیم سود خالص بر کل دارایی های شرکت به دست   می­آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
 2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
 3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
 4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد