دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی لیت و استرینگر

این دو محقق، نُه عامل را به عنوان مهمترین عناصر تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی در نظر گفته اند. آنها پس از تدوین این الگو، از طریق پرسشنامه توجه کارکنان را درمورد عناصر مورد نظر مطالعه و تفسیر کرده و با در نظر داشتن آن در مورد فرهنگ سازمانی قضاوت کرده اند. این عناصر شامل:

1) استانداد: درک صحیح بودن اهداف، تأکید بر انجام کار خوب و اندازه تصور از اهداف فردی و گروهی و سازمانی.

2) ساختار: احساسی که کارکنان در مورد قید و بندهای گروه، فراوانی مقررات و قانونمندی و رویه های موجود در سازمان دارند.

3) پاسخگویی: احساس در مورد خودکنترلی و نداشتن کنترل مجدد در مورد همه وظایف محوله، افراد مورد سؤال قرار گیرند.

4) احساس ناشی از دریافت پاداش برای انجام کار خوب، تأکید بر پاداش برای انجام کار خوب، تأکید بر پاداش مثبت به جای تنبیهات رایج در سازمان.

5) خطرپذیری یا ریسک: اندازه خطر پذیری یا ریسک پذیری و تصور در شغل و تاکید بر ریسک های محاسبه شده  مورد پرسش قرار می گیرند.

6) صمیمیت: احساس خوب عمومی که در بین اعضای سازمان شایع می باشد، شدت دوستی ها و روابط غیر رسمی حاکم در سازمان.

7) طرفداری: فایده مندی که مدیران و دیگر کارکنان گروه ادراک می کنند و تأکید بر پشتیبانی دو جانبه از بالا به پایین سازمان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8) تضاد: احساس اندازه پذیرش عقاید مختلف توسط کارکنان و مدیران و اندازه تأکید موجود بر قابل حل دانستن معضلات به جای رفع آنها.

9) هویت: احساس تعلق به سازمان و اینکه شما عضوی ارزشمند در انجام کار تیمی هستید.

این دو محقق نتیجه گرفتند که دیدگاه های متفاوت مدیران در سازمان ها تا حد زیادی تفاوت بین فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان را نشان می دهد. البته دریافتند که فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان روی انگیزه و عمکرد و رضایتمندی افراد مؤثر واقع می گردد (جعفری، 1381).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
  2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
  3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
  4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد