عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

بیمه تجاری:

بیمه ای غیر از بیمه اجتماعی می باشد که هدف فعالیت آن، تحصیل سود می باشد. این بیمه موضوعهایی مانند: آتش سوزی، انفجار، صاعقه، دزدی، زلزله، سیل، ترکیدن لوله آب و … بدنه اتومبیل و شخص ثالث را زیر پوشش می آورد. اگرچه بسیاری از بیمه‌های دیگر مانند انواع بیمه عمر که به بیمه‌های اجتماعی نزدیک هستند در این مقوله نیز جای می گیرند. (مریدی، 1378،52)

بخش دوم:سازمان تامین اجتماعی

مقدمه2-2-1

تامین اجتماعی ازسایرجنبه های رشدوتوسعه جدانیست وبرهمین اعتبار،پدیده ای می باشد که بارشداقتصادی ،عدالت اجتماعی ،کرامت بشر وسرافرازی ملی پیوستگی کامل دارد.نظام تامین اجتماعی درکشورهای مختلف مشتمل برسه گروه راهبردهای بیمه ای،طرفداری وامدادی می باشد.امابابررسی ومطالعه تاریخی –اجتماعی کم وبیش روشن می شودکه درکشورهای مختلف،هرچندبرمیزان رشداقتصادی وصنعتی ،گسترش طبقه متوسط وقدرت گرفتن نهادهای مدنی افزوده شودوجه حمایتی تامین اجتماعی تدریجاوبطورنسبی کاهش یافته وتوجه عمده به راهبردهای بیمه ای معطوف شده می باشد نظام تامین اجتماعی به ساختاربیمه ای منبعث ازدیدگاهای نظری همچون نظریه عدالت اجتماعی ،نظریه بهره وری ونظریه حاکمیت سیاسی می باشد.اصولابین رشدوتوسعه اقتصادی ازطریق افزایش توان تولیدی وسیلستهای تامین اجتماعی هرکشوررابطه مستقیمی وجودداردبه قسمتی که بعضی براین عقیده اندکه رشدوتوسعه اقتصادی بدون تعمیم وگسترش تامین اجتماعی به سختی تحقق پذیراست.این وابستگی دوجانبه ایجاب می نمایدکه مابین سیاستهای کلان اقتصادی ازیکسووسیاستهای تامین اجتماعی ازسوی دیگرهماهنگی پایدارومستمری ایجادگرددتابدین طریق باگسترش رفاه اجتماعی موجبات افزایش فعالیتهای بیشترتولیدی ونهایتاکارآیی وبازدهی اقتصادی فراهم گردد.سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه ای باپوشش درحدود26میلیون نفربیمه شده اصلی وتبعی وجوددارد.(پناهی،1376،21)

2-2-2-تاریخچه تامین اجتماعی

سده هفدهم میلادی، آغازگر تاریخ پرسابقه نظام تأمین اجتماعی به شمار می رود. با شروع این سده، مسأله فقر و عدم تأمین اقتصادی افراد، ابعاد گسترده‌تری پیدا نمود. به همین دلیل، اقداماتی از جانب دولت‌ها در طرفداری از قشر کم‌‌درآمد شاغلان صورت پذیرفت. اولین مصادیق این مسأله را می‌توان در اقدام هنری‌چهارم (پادشاه انگلستان) در سال 1604 پیدا نمود که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم‌شده در همان معادن اختصاص دهند با این حال، از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به بعد بود که به تدریج قوانین و مقرراتی به مقصود بهبود رفاه کارگران وضع گردید. در سال 1881 و همزمان با امپراتوری ویلهلم اول و صدارت بیسمارک در آلمان، برای نخستین بار، قانون بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش درپی روشن کردن این سوال اساسی می باشد که به چه علت های کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و علت های عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا مطالعه و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.

1-4-1-اهداف فرعی پژوهش

1-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا  .

2- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه 30 درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین10 درصد (یارانه ای).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .

4-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.

5- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.

6- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان  با فرمت ورد