عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

وضع قوانین بینوایان درانگلستان ( شکری، 1375،26)

قوانین وضع شده درانگلستان راجع به بینوایان به سال1531و1536میلادی می کوشید تا با مسائل بیکاری وفقروبدبختی مقابله نماید.قانون اول کوشش داشت که بین بینوایان مستحق وغیرمستحق تمایزقایل گردد.براساس  قانون دوم هربخشی ازانگلستان مسئول بینوایان خود بود وازراه جمع آوری اعانه آنان را اداره می نمود.این روش نتوانست مشکل فقررا حل کند ومسئله فقرپیوسته شدت پیدا نمود . سرانجام درسال 1572دولت به این نتیجه رسید که بینوایان بایستی به وسیله وجوه مالیاتی کمک شوند لذا مالیات اجباری بینوایان وضع کردید. به علت عدم موفقیت کمک های خیرخواهانه به بینوایان وافراد کم درآمد،کارگران با بدست آوردن حقوق اجتماعی ازقبیل شرکت درانتخابات تعیین سرنوشت وبه دست آوردن قدرت تعیین دستمزدبه صورت قرارداد دسته جمعی ترقی رابرای طرفداری خود درمقابل تنگدستی وفقرموردعمل داند.تاسال 1880سه طریقه موردعمل به تبیین زیربودند.

 

1-5-2-2-روش مبتنی برپس اندازهای کوچک

دراین روش بانکهای حساب پس اندازکه توسط دولت ها اداره می شدند،سپرده های بسیارکم راقبول                   می کردندودربسیاری ازکشورها تعداد زیادی ازمزدبگیران دراین بانکها حساب پس اندازبازکردند،بااین امیدکه ازمحل عواید آن بتواننددرزمان پیری وقطع درآمد گذران عمرکنند ،اماچون سطح حقوق ها دراین دروه درحدی نبود که مزدبگیران بتوانند چیزی پس اندازبکنند یا مبلغ ناچیزی را پس اندازمی نمود نند قادربه پوشش وجبران ناشی ازکاروبیماری وفوت نبود لذا این روش نیزکارآیی خود را پس ازمدتی ازدست دادهرچند به عنوان یک روش تکمیلی درکنارسایرحمایتهای اجتماعی مفید می باشد.

2-5-2-2-روش مبتی برمسئولیت کارفرما

دومین روشی که بوجودآمدعبارت ازاین بودکه مسئولیت طرفداری ازکارگران دردوران سلام توبیماری به عهده کارفرمایان مربوط واگذارشد.ماهیت واصول چنین روشی براختیاروقدرت تقریبی کارفرما نسبت به مستخدمین خود وهمچنین مسئولیتی که ازیک چنین ارتباطی ناشی می گردد استوارشده بود.این روش بازتاب همان نحوه ارتباطی می باشد که بین استاد وشاگردی که درمنزل اوزندگی می کند،نظاره می کنیم ازگذشته خصوصادراروپای مرکزی کارفرمایان متعهد بودند درمواقع بیماری ،بازنشستگی یا مرگ کارگران ،خود کمکهایی رابه آنان پرداخت نمایندهنوزهم این روش به عنوان یکی ازقدیمی ترین طرحهای تامین اجتماعی دربیشترکشورهای افریقا،اسیا،امریکای لاتین وخاورمیانه ازطریق پیش بینی های قانونی که درقالب مقررات کارگری این کشورها به اقدام آمده می باشد ،معمول می باشد .بااین تفاوت که امروزه کارفرمایان بیشتردرموردغرامت حوادث ناشی ازکارمسئولیت دارند.واین امرریشه درآن دارد که دراواخرقرن نوزدهم باتوجه به حوادث روزافزونی که درراه آهن ها وکارخانجات کشورهای صنعتی اروپای غربی اتفاق می افتاداین کشورها به فکرپیدا کردن طریقه ای افتادند که بتوانند غرامت اینگونه حوادث رابپردازند.

تعهدات کارفرمایان درموردحوادث ناشی ازکارنه ازلحاظ اخلاقی عادلانه وموجه بودبلکه وسیله ای نیزبودتاکارفرماراوادارکندعلاوه برآن برای جلوگیری ازحوادث اقدامات موثری انجام دهد.باوجودآنکه موسسات بزرگ خصوصی این قدرت مالی وامکانات اداری راداشتندتعهداتی که بهده آنهاواگذارشده راانجام دهند واغلب توانایی لازم رابرای پرداخت کمک هایی رابرای برقراری حسن روابط صنعتی دارند.اما زیرا تمام دستمزدبگیران درموسسات بزرگ کارنمی کنند .دربسیاری ازکشورها خصوصا کشورهای درحال توسعه که کارگران معمولی درکارگاههایی کارمی کنند که احتمالا کمتراز10نفرکارگردارند،این حقیقت کاملا مشهود بوده که اگر تعهدی که برعهده کارفرما تحمیل می گردد، سنگین باشد، کارفرمای کارگاه کوچک ازانجام آن ناتوان خواهد بود و درصورت انجام تعهد سرمایه اش تباه،کارگاهش تعطیل وکارگرانش بیکارخواهند بود.ازاینرو کارفرمایان برای گریزازبار تعهدات حوادث ناشی ازکارمتوجه شرکت های بیمه خصوصی شدند که درمقابل دریافت حق بیمه ای که براساس خطرات معین محاسبه وتعیین شده بودطی بیمه نامه تعهدات مربوط رابه عهده گرفتند.این موضوع این امکان رابه وجود آوردکه خطرات حوادث صنعتی تمرکزپیداکندوهزینه هامشخص گردید. دربعضی ازکشورها اینگونه بیمه های خصوصی سرانجام به خاطرآنکه شرکت های بیمه باروش تجاری جایگزین تعهدات کارفرمایان جهت پرداخت غرامات شده بودند،اغلب درمقابل ادعاهای دریافت کنندگان شدیدا مقاومت کرده وبا این نحوه اقدام روزبه روز بدنامی زیان آوری رابرای شرکت های بیمه به بارآوردند و به هرصورت ازدیربازپافشاری ناشی ازکاربا مسئولیت دولت گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش درپی روشن کردن این سوال اساسی می باشد که به چه علت های کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و علت های عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا مطالعه و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.

1-4-1-اهداف فرعی پژوهش

1-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا  .

2- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه 30 درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین10 درصد (یارانه ای).

3-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .

4-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.

5- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان  با فرمت ورد