عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

جنگهای جهانی اول ودوم :

گرچه طرحهای بیمه اجتماعی قبل ازجنگ متضمن مواردی برای مقابله با حوادث مختلف اجتماعی درزندگی بود،اما برای تامین اجتماعی احتیاجات عموم کافی نبود وتنها شامل کسانی می گردید که به موجب قرارداد کار به استخدام درآمده بودند وکسانی که به حساب خود کارمی کردند مورد طرفداری قرارنمی گرفتند.و وقوع جنگهای اول ودوم خود به عنوان عامل دیگرتغییراجتماعی واقتصادی وانگیزه ای باری جلب توجه بیشتر به امورخاص اتباع کشورهای جنگ زده گردید  چراکه عدم امنیت وضعف اقتصادی که ازطریق جنگ اول با مابقی گذاشتن میلیونها خانواده بی سرپرست ومعلول به وجودآمده بود،موجب برپا داشتن فعالیتهای اجتماعی متنوعی برای نجات نیازمندان گردید،کم کم مسئولیت همگانی دربرابر نظام اقتصادی واجتماعی برانگیخته گردید ودراین رهگذرمللی که ازجنگ رخصت پیدا کره بودند حول میثاقی به نام پیمان ملل گرد آمده وبه منظورجلوگیری ازتکرار واقعه سازمان ملل متحد را بنیاد نهادند.

تحت تاثیراین پیمان ،سازمانهای فرعی بی شماری درزمینه رفاه اجتماعی ایجاد گردید،درسال 1919دفتربین المللی کار(ILO)که درآن زمان سازمان بین کارنامیده می گردید براساس اساسنامه ای که طبق آن هرساله با برپایی کنفرانسی نمایندگان سه جانبه دولت ،کارگران وکارفرمایان را در محلی به دورهم گرد می آورد، درجهت طرفداری  کارگران درقبال بیماری وحوادث ناشی ازکار و ارائه پیشنهاداتی برای ایام پیری وحقوق آنان درکشورهای غیرموطن ارائه نمود و روز به روز دامنه فعالیت خود را گسترده ساخت . درتشکیلات این نهاد سه جانبه که تحت مدیریت نمایندگان دول ،کارگران .کارفرمایان اداره می گردد ومقررآن در ژنو می باشد از دیر باز شاخه ای تحت عنوان دپارتمان تامین اجتماعی مسولیت هدایت و نظارت برمصوبات رفاهی درخصوص امرکاروکارگری را عهداراست .با این تفاصیل درسال 1927مقررات بین المللی بیمه بیکاری به صورت ی بند در دهمین کنفرانس بین المللی کارمطرح وازسوی مشاوران فنی اتحادیه های ملی انجمنهای کمکهای متقابل وصنعت های بیمه بیماری کشورهای شرکت کننده به منظورهماهنگی کوششهای جمعی جهت توسعه و تحکیم بیمه بیماران ازطریق تبادل منظم اطلاعات تشکیل سازمانی به صورت یک اتحادیه رسمی را پیشنهاد نمودند(هالت، 1358،51-52)

این پیشنهاد باحمایت صمیمانه سازمان بین المللی کار(ILO)روبروشد وبه این ترتیب درتاریخ چهارم اکتبر1927درشهربروکسل نمایندگان 9کشوراروپایی شرکت کننده کنفرانس بین  المللی مستقلی برای هدایت اتحادیه های ،ملی انجمن های کمکهای متقابل و صندوقهای بیمه بیماری کشورهای خود بنیاد نهادند ودبیرخانه این کنفرانس را در دفتر (ILO)درژنومستقرشد. درسال 1939تصمیم برآن گردید که دامنه کاربه بیمه ازکارافتادگی ،سالمندی،وبازماندگان نیزگسترش یابد ودرنتیجه نام کنفرانس بین المللی به کنفرانس بیمه های اجتماعی تغییریافت. درسال 1932روزلت رئیس جمهورامریکا برای اولین بار اصطلاح تامین اجتماعی را درطرح جدید خود مطرح ساخت ودرسال 1935درقالب قانون تامین اجتماعی طرحهایی ازبیمه های اجتماعی را به وجودآورد که بیمه ازکارافتادگی بیمه عمر وبیمه بیکاری راشامل می گردید.

درشب شروع جنگ جهانی دوم کشور زلاندنو طرح تامین اجتماعی خود را درقالب یک قانون با وضع مالیات همگانی برای تامین هزینه های آن به تصویب رساند و در خارج ازآن کشورتوجه زیادی را به خود جلب نمود وازاین زمان به بعد می باشد که دفتربین المللی کارتحت تاثیر مشخصات جالب آن قرار گرفته وتا جایی که ممکن بودآن رااشاعه داد. درحقیقت جنگ جهانی دوم شتابی عظیم به طریقه پیشرفت تامین اجتماعی بخشید وعقیده عمومی برآن می باشد که درصورت عدم وقوع جنگ جهانی دوم تصورپیشرفت و راهی که این جنبش عظیم قرن بیستم یعنی تامین اجتماعی دنبال می نمود ، مشکل می نمود.زیرا که جنگ بهترین شرایط را برای گسترش خدمات اجتماعی به وجودآورد ،مردم دراین زمان بیشترخواستارمداخله دولت درامرتوسعه تامین اجتماعی میگردیدند،خصوصا در بیشترکشورهایی که علیه نازیها می جنگیدند میل واشتیاق برای تامین اجتماعی با دنیای بهتری که ملتها بخاطرایجاد آن می ستیزند پیوند پیدا نمود.

درسال1947نام کنفرانس بین المللی بیمه های اجتماعی به اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (issa)تغییرنام پیدا نمود وازاین زمان به بعد علاوه برمسائل دفتربین المللی کار،این اتحادیه مسئولیت طرفداری،ارتقا وتوسعه تامین اجتماعی رادرسراسرجهان عهده دارگردید وبا رشد روز افزون خود براساس آخرین اطلاع بیش از310 سازمان ازبین 129کشورجهان تاکنون به عضویت آن درآمده اند.

وقایع وخطرات موردحمایت نظام تامین اجتماعی عبارتنداز:

الف)مراقبت پزشکی(طرفداری درمان)

ب)بیماری

ج)بیکاری

د)سالمندی

ه)ازکارافتادگی

ز)فوت

ح)بارداری

ط)کمک هزینه عائله مندی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش درپی روشن کردن این سوال اساسی می باشد که به چه علت های کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و علت های عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا مطالعه و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.

1-4-1-اهداف فرعی پژوهش

1-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا  .

2- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه 30 درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین10 درصد (یارانه ای).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .

4-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.

5- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.

6- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان  با فرمت ورد