عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

فعالیت

موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط مانند قوانین ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماری‌ها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخش‌های بیمه‌های تأمین اجتماعی و درمانی و فعالیت‌های اقتصادی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش) مربوط می باشد.

6-3-2-وظایف

تبیین وظایف سازمان شامل موارد زیر می باشد

دریافت لیست و دیسکت حق بیمه

چاپ، تعویض و صدور دفترچه های درمانی

تامین اعتبار دفاتر درمانی

ابلاغ برگه های مطالباتی سازمان شامل صورت بدهی، اعلامیه، اخطاریه، اجرائیه و…

اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی از طریق انجام اقدامات پیگیری و وصول

بازرسی از مقرری بگیران بیمه بیکاری

پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدید

صدور برگ پرداخت مربوط به بیمه شدگان اجباری و خاص

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارسال و مراسلات کلیه نامه های اداری

آموزش کارفرمایان

پرداخت تعهدات کوتاه مدت وبلندمدت

بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی

فعالیتهای مربوط به تعمیم و توسعه بیمه شدگان

صدورمفاصاحساب جهت تسویه پیمانکارن

مدیریت و سرمایه‌گذاری ذخایر سازمان.
گسترش حیطه شمول قانون به نحوی که کلیه حقوق‌بگیران و افراد خویش‌فرما و صنایع و کارگاه‌های خصوصی تحت پوشش برنامه‌های تأمین اجتماعی درآیند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش درپی روشن کردن این سوال اساسی می باشد که به چه علت های کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و علت های عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا مطالعه و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.

1-4-1-اهداف فرعی پژوهش

1-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا  .

2- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه 30 درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین10 درصد (یارانه ای).

3-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .

4-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.

5- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.

6- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان  با فرمت ورد