عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

قسمتی از متن پایان نامه : 

  فهرست اشکال
صفحه عنوان
7 شکل شماره (1-1)  مدل مفهومی سنتوریدیز و کریستی ………………………………………………………………………………………..
16 شکل شماره (2-1)  مدل اولیه پذیرش فناوری دیویس (TAM)……………………………………………………………………………
17 شکل شماره (2-2)  مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………
68 شکل شماره (3-1) مدل مفهومی سنتوریدیز و کریستی………………………………………………………………………………………….

 

  فهرست جداول
صفحه عنوان
26 جدول شماره (2-1)  مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………..
56 جدول شماره (2-2)   جمع­بندی تحقیقات انجام شدۀ خارجی  ……………………………………………………………………………….
57 جدول شماره (2-3) جمع­بندی تحقیقات انجام شدۀ داخلی  …………………………………………………………………………………..
66 جدول شماره (3-1)  تعریف متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………
67 جدول شماره (3-2)  تعریف متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………….
69 جدول شماره (3-3)  متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………
77 جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب جنسیت  ………………………………………………………………..
78 جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب سن  …………………………………………………………………….
79 جدول شماره(4-3) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ………………………………………………………….
80 جدول شماره (4-4) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب اندازه تحصیلات  ……………………………………………………
81 جدول شماره (4-5) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب اندازه درآمد  ………………………………………………………….
83 جدول شماره (4-6)  آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی  و عوامل خارجی ……………………
84 جدول شماره (­4-7) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی  و سهولت درک شده…………………
85 جدول شماره (4-8) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی  و سودمندی درک شده………
86 جدول شماره (4-9) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی  و اعتماد……………………………
87 جدول شماره (4-10) آزمون همبستگی اسپیرمن بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی………………………….
89 جدول شماره (4-11) آزمون فریدمن عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی………………………………………………
89 جدول شماره (4-12) نتایج آزمون فریدمن عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی………………………………………………..
   
   

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
  3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد