عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول 2-1- تعاریف سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل …………………………………………………………………………..22

جدول 2-2-اندازه اعتماد در میان مردم …………………………………………………………………………………………………40

جدول 2-3-اندازه اعتماد به گروهها واصناف ………………………………………………………………………………………..42

جدول 2-4- اندازه رواج های سرمایه اجتماعی درایران (1379) ………………………………………………………………43

جدول 2-5- اندازه رواج های سرمایه اجتماعی درایران (1382 ) ……………………………………………………………..44

جدول 2-6- تفاوت های عمده سیستم های سنتی ومدرن ارزیابی عملکرد …………………………………………………50

جدول 4-1-نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول برای گویه‌های پرسشنامه ………………………………………………85

جدول 4-2- نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرحله دوم برای ابعاد متغیرها ………………………………………………………86

جدول 4-3- شاخص‌های برازش مدل‌های تأییدی مرحله اول و دوم …………………………………………………………86

جدول 4-4- ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش و مؤلفه‌های آنها ……………………………………………….86

جدول 4-5-جنسیت پاسخ‌دهندگان ……………………………………………………………………………………………………..87

جدول 4-6- نسبت پاسخ‌دهندگان ……………………………………………………………………………………………………….88

جدول 4-7- مقطع پاسخ‌دهندگان ………………………………………………………………………………………………………..89

جدول 4-8-گروه تحصیلی پاسخ‌دهندگان …………………………………………………………………………………………….89

جدول 4-9- تحلیل همبستگی بین متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………..90

جدول 4-10- شاخص‌های برازش مدل ساختاری پژوهش ………………………………………………………………………..92

جدول 4-11- اختصار نتایج آزمون فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………..93

جدول 4-12- اختصار نتایج آزمون فرضیه فرعی اول  …………………………………………………………………………….94

جدول 4-13- اختصار نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………..94

جدول 4-14- اختصار نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………..95

جدول4-15- اختصار نتایج آزمون فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………….95

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                             صفحه

نمودار 2-1-ویژگیهای سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………….24

نمودار2-2-تلفیق رویکردهای مختلف سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………….29

نمودار2-3-ابعاد ومولفه های سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………30

نمودار2-4-تلفیق رویکردهای مختلف سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………….49

    نمودار2-5-متغیرهای مدل SERVQUAL………………………………………………………………………………………….55

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید