عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول 3-1- ترکیب سوالات پرسش نامه. 77

جدول 3-2 : حداقل اندازه مورد قبول برای روایی محتوا (CVR) 78

جدول3- 3 محاسبه ضریب آلفا و پایایی پرسشنامه ها. 79

جدول4- 1 توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب جنسیت  84

جدول4- 2 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تحصیلات  85

جدول4- 3  توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری  بر حسب سن  86

جدول4- 2 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری بر حسب شغل  87

جدول4- 3 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تجربه معامله. 88

جدول4- 6 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری بر حسب نحوه معامله. 89

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول4- 7 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس مکان معامله  90

جدول4- 8 مشخصه‌های آماری گویه‌های عدم اطمینان محیطی. 91

جدول4- 9 مشخصه‌های آماری گویه‌های تعصب توهم کنترل. 92

جدول4- 10 مشخصه‌های آماری گویه‌های تعصب اعتماد. 93

جدول4- 11 مشخصه‌های آماری گویه‌های تعصب اسناد به خود. 93

جدول4- 12 مشخصه‌های آماری گویه‌های مغالطه سرمایه گذاری. 94

جدول4- 13 مشخصه‌های آماری گویه‌های تبادل اطلاعات. 95

جدول4- 14 مشخصه‌های آماری گویه‌های تورش رفتاری. 96

جدول4- 15 مشخصه‌های آماری گویه‌های رفتار توده وار. 96

جدول4- 16 نتایج حاصل از آزمون  k.s. 97

جدول4- 17 آزمون دوربین واتسون. 98

جدول4- 18 اختصار مدل فرضیه اول. 99

جدول4- 19 آنالیزواریانس فرضیه اول. 99

جدول4- 20 مدل رگرسیونی فرضیه اول. 100

جدول4- 21 اختصار مدل فرضیه دوم. 100

جدول4- 22 آنالیزواریانس فرضیه دوم. 101

جدول4- 23 مدل رگرسیونی فرضیه دوم. 101

جدول4- 24 اختصار مدل فرضیه فرعی اول. 102

جدول4- 4 آنالیزواریانس فرضیه فرعی اول. 102

جدول4- 26 مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول. 102

جدول4- 27 اختصار مدل فرضیه فرعی دوم. 103

جدول4- 28 آنالیزواریانس فرضیه فرعی دوم. 103

جدول4- 29 مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم. 104

جدول4- 30 اختصار مدل فرضیه فرعی سوم. 104

جدول4- 31 آنالیزواریانس فرضیه فرعی سوم. 105

جدول4- 32 مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم. 105

جدول4- 33 اختصار مدل فرضیه فرعی چهارم. 106

جدول4- 34 آنالیزواریانس فرضیه فرعی چهارم. 106

جدول4- 35 مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم. 107

جدول4- 36 اختصار مدل فرضیه سوم. 107

جدول4- 37 آنالیزواریانس فرضیه سوم. 108

جدول4- 38 مدل رگرسیونی فرضیه سوم. 108

جدول4- 39 اختصار مدل فرضیه چهارم. 109

جدول4- 40 آنالیزواریانس فرضیه چهارم. 109

جدول4- 41 مدل رگرسیونی فرضیه چهارم. 110

جدول5- 1 اختصار نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش. 118

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد