عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻦآوری دﻧﻴﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺟﻮه ﺣﻴﺎت ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻴﻮه­ی ﺷﺎﻳﺴﺘﻪای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺮوزه دﻧﻴﺎی ﺗﺠﺎرت، ﺑﺮ ﻧﻮآوری و ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﺮون ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دارد، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.

دهه اخیر تغییرات عمده­ای را در حوزه حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت شاهد بوده می باشد. این تغییرات ناشی از محیط رقابتی، با رقابت فزاینده به سبب معرفی فناوری­های تولیدی و اطلاعاتی جدید، افزایش تمرکز بر روی مشتری و به اصطلاح مشتری مداری و رشد بازار جهانی می باشد( الکلتی[1]، 2006، ص 36). مدیریت راهبردی شاخه­ای از مدیریت می باشد که به دنبال بهبود جایگاه راهبردی شرکت می باشد که در آن مزیت رقابتی به استمرار موفقیت منجر می گردد. راهبرد مجموعه­ای از اهداف و برنامه های عملیاتی می باشد که چنان به آن­ها نائل گردد، مزیت رقابتی مدنظر حاصل خواهد گردید. مدیریت راهبردی شامل شناسایی و اجرایی کردن این اهداف و برنامه­ها می باشد (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389،  150)­.

اما مدیریت راهبردی هزینه رویکردی از مدیریت هزینه می باشد که نشان دهنده تغییر تأثیر سنتی مدیریت هزینه به تأثیر راهبردی می باشد. مدیریت راهبردی هزینه عبارت می باشد از اجرای فنون مدیریت هزینه به نحوی که هزینه­ها کاهش یابند و به گونه هم­زمان جایگاه راهبردی شرکت ارتقا پیدا کند. یکی از شاخص­های مهم تعیین­کننده جایگاه راهبردی شرکت، رضایت مشتری می باشد که کاهش یا افزایش آن مستقیما و به تاًکید نظریه­پردازان بر جایگاه راهبردی شرکت تاثیر خواهد گذاشت (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389،  150).

 

2-2- مبانی نظری

استراتژی مدیریت هزینه به عنوان یکی از پارامترهای هدف­گذاری شرکت در جهت­گیری­های شرکت مطرح می­باشد، لذا در این بخش پژوهش، به مطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش مرتبط با متغیر­های پژوهش می­پردازیم.

2-2-1-­ هزینه و سود

در حسابداری مالی، اصطلاح هزینه اینگونه تعریف شده می باشد؛ هزینه بعنوان یک معیار اندازه­گیری قابل سنجش به پول، به تعبیری منابع بهره گیری شده برای بعضی از مقاصد می باشد (شیم و سیقال، 1999، 9). هیات تدوین استانداردهای حسابداری ایران (سازمان حسابرسی) در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران، هزینه را اینگونه تعریف نموده می باشد؛ هزینه عبارت می باشد از خروج وجه نقد و داراییهای دیگر از یک واحد انتفاعی، یا مصرف و استهلاک داراییهای موجود یا افزایش بدهیهای یک واحد و یا ترکیبی از آنها که در نتیجه اجرای فعالیتهای اصلی یا جانبی آن واحد گردد (سازمان حسابرسی، 1376، 69).

در حسابداری مدیریت هزینه اینگونه تعریف شده می باشد؛ هزینه عبارت می باشد از منابع بهره گیری شده پیش روی مقاصد مختلف و متنوع (شیم و سیقال، 1999، 9).

از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم تحقق سود، نتیجه فعالیت حسابداری را اظهار می­کند. اما به عنوان معیار اساسی اندازه­گیری، همچنان مورد تردید قرار دارد. براساس مفروضات بازار کارای سرمایه، پژوهش­های تجربی موید این مطلب هستند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می­باشد. البته حسابداران حرفه­ای، چه برای اندازه­گیری سود و چه برای شناسایی اطلاعات انعکاس یافته در محاسبه سود حسابداری، هم­چنان بر تأثیر اندازه­گیری سود تاکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان اندازه­گیری و انتشار آن می­باشند. به عنوان مثال، بیانیه شماره یک”FASB ” اظهار می­دارد که مهم­ترین هدف گزارشگری مالی تهیه آن گونه اطلاعاتی می باشد که با اندازه­گیری سود و اجزای تشکیل دهنده آن فراهم شده و عملکرد واحد تجاری را نشان می­دهد(بلکویی، 1381).

[1] . Elkelety

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هر پژوهش با مسئله­ای شروع می­گردد و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایه­گذاری می­گردد پس، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر می­باشد­.

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

  1. کمک به بهبود تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی
  2. بهبود روش­های مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت­ انتقال گاز ایران
  3. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
  4. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران  با فرمت ورد