عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

ماسل کوو همکارانش[1] (2011) به همراه همکارانش یا پژوهشی باعنوان  سرمایه اجتماعی دینی، اندازه گیری و فواید آن به عنوان تعیین کننده اجتماعی سلامت انجام داد . در این پژوهش سنجش سرمایه اجتماعی دینی معرفی می گردد که معیارهای آن عبارتند از : عضویت در گروه،یکپارچه سازی اجتماعی ،ارزش ها و هنجارها ،اعتمادپذیری و پل ساز و پشتیبانی اجتماعی که پس از مطالعه 104 بزرگسال در یکی از شهرهای ایالات متحده مشخص گردید که سرمایه اجتماعی دینی، یک ساختار معتبر وقابل اعتماد برای سنجش می باشد.کلیه شاخص های سرمایه اجتماعی دینی در بین کسانی که بطور مرتب در مراسن دینی حضور می یابند بالاتر بوده ،غیر از اعتماد پل ساز (اعتماد افراد مختلف از گروه های دینی )بین سرمایه اجتماعی در سطح دینی و در سطح همسایگی نیز یک پیوند ضعیف و وارونه نظاره گردید.

تحقیقی توسط نورمن و همکاران وی[2] (2010) با موضوع تأثیرات تعاملی سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندان کارکنان سازمانی صورت پذیرفته می باشد. نتایج نشان داده که بین سرمایه روانشناختی و رفتار شهروند سازمانی ارتباط هست.

زنگ و همکاران وی[3] (2009) در تحقیقی  با موضوع منابع سرمایه اجتماعی کار به این نتیجه رسیده اند که رفتار شهروندی نوع دوستانه، تا حد بالایی با شبکه های اجتماعی در ارتباط می باشد.

بردلی[4] (2006) مطالعه ای را بااستفاده از روش سروکوال به مقصود تعیین ادراک و انتظار دانشجویان چینی از کیفیت خدمات آموزشی در دوره تحصیلات تکمیلی و تحلیل شکاف کیفیت انجام داد. در این مطالعه مشخص گردید که در تمام ابعاد خدمت، شکاف منفی کیفیت هست.

چوو[5](2006) در مطالعه ای که در خصوص کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه رایرسون در تورنتو کانادا صورت گرفت، در بعد تضمین بیشترین شکاف منفی کیفیت نظاره گردید.

1-7-تعریف واژه های کلیدی:

سرمایه اجتماعی :

ازدیدگاه سازمانی ناهاپیت و گوشال سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند (ناهاپیت و گوشال 1995).

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی:اصولاً بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به توانایی افراد برای ایجاد ارتباط با سا یرین در یک سازمان تصریح دارد. این روابط به گفته نهاپیت و گوشال، شامل کانال های ارتباطی می باشند که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز می باشند. چنین جریان اطلاعات باعث ایجاد مزیت رقابتی به واسطه ارتقای توانایی سازمان برای جذب و تلفیق دانش می گردد(لینا و همکاران، 2006، ص 354).

بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی: بعد ارتباطی به توصیف نوع و روابط شخصی می پردازد که افراد با یکد یگر در یک سری از تعاملات دارند. مهم ترین جنبه های این بعد عبارتند از: اعتماد، هنجارها، تعهدات و انتظارات و هویت می باشد (لینا و همکاران، 2006 ، ص 35)

بعد شناختی سرمایه اجتماعی:جنبه شناختی سرمایه اجتماعی به این حقیقت تصریح دارد که افراد با یکد یگر به عنوان قسمتی از مجموعه در تعامل هستند، آنها به صورت عالی می توانند اهداف خود را تنظیم کرده و یک دیدگاه مشترک به سازمان داشته باشند (لینا و همکاران، 2006، ص 354) بر طبق پژوهش ناهاپیت و گوشال ( 1998 ) اعضای یک شبکه بایستی دارای منافع مشترک بوده و یا فهم مشترکی از موضوعاتی داشته باشند که سازمان با آنها دست به گریبان می باشد .

مهم ترین شاخصه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک و حکایات مشترک می باشد. (نهاپیت وهمکاران ، 1998 ، ص 255؛ لسر و همکاران، 2001، ص 836)

کیفیت خدمات: ارزیابی متمرکز از عناصر خدمات مثل کیفیت تعامل، کیفیت محیط فیزیکی  وکیفیت درآمد می باشد. مقایسه چیزی می باشد که مشتریان احساس می کنند که خدمات بایستی باشد با قضاوتی که از خدمات دریافتی دارد. این تعریف بعنوان تفاوت بین انتظارات مشتری از خدمات و خدمات دریافت شده می باشد. (جدید فر و همکاران1390)

[1] Maselko

[2] Norman

[3] Zhang

[4] Bradley

[5] Chua

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد