عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی

از دیدگاه مدیریتی، چندین راهبرد برای تغییر فرهنگ سازمانی هست که یادگیری را در محیط سازمانی آسان می ‏سازد.

راشلین[1] چهار راهبرد را ارائه می‏دهد:

1ـ تقویت مثبت، 2ـ تقویت منفی، 3ـ خاموشی و 4ـ تنبیه، که هر کدام تأثیر متفاوتی در فرهنگ ‏پذیری اعمال می ‏کند.

تقویت مثبت، متضمن ارائه دستاورد جالب به فرد به دنبال رفتار مطلوب می باشد. تقویت ‏کننده مثبت وسیله‏ ای می باشد که هرگاه ارائه گردد امکان رفتار مطلوب را افزایش می ‏دهد. برای اینکه تقویت مثبت در تحول فرهنگ سازمان مؤثر باشد و تکرار رفتار مطلوب را تشویق کند، رعایت چند شرط ضروری می باشد:

اوّل اینکه خود تقویت‏ کننده (وسیله رفع نیاز) برای کارمند باارزش باشد. دوم اینکه ارائه وسیله رفع نیاز بستگی مستقیم به رفتار مطلوب داشته باشد. هر قدر اندازه عملکرد بیشتر باشد مقدار پاداش نیز افزایش یابد. ضمناً بایستی به خاطر داشت که رفتار مطلوب از دیدگاه مدیر مورد نظر می باشد و نه فرد. سوم اینکه وسایل رفع نیاز به اندازه کافی برای تقویت به دنبال رفتار مطلوب باشد و بالاخره رفتار مطلوب در حد توان فرد باشد.

تقویت منفی، پرهیز از دست‏ نیافتن به وسیله رفع نیاز از طریق پیروی از رفتار مطلوب می باشد مانند ترک رفتار نامطلوب و انجام رفتار مطلوب برای دور نگهداشتن آتش دوزخ. در این مثال آتش دوزخ تقویت‏ کننده منفی می باشد. فرد برای دوری از توبیخ و اخراج، تحول فرهنگی را می‏پذیرد.

خاموشی رفتار نامطلوب زمانی تحقق می‏پذیرد که آن رفتار به هدف نرسد یا نتواند وسیله رفع نیاز را به دست آورد. در نتیجه فرد از تکرار آن خودداری می‏کند و رفتار جایگزین را می ‏پذیرد. سرانجام، چهارمین راهبرد برای تغییر و تحول فرهنگ سازمانی از سوی مدیران تنبیه می باشد.

تنبیه، جلوگیری از انجام رفتار نامطلوب از طریق کاهش و یا قطع وسیله رفع نیاز می باشد؛ مانند توبیخ فرد به علت تکرار رفتار قبل از تغییر فرهنگ سازمانی.

 

به گونه اختصار مدیر می ‏تواند از تقویت مثبت و منفی برای ایجاد رفتار مطلوب در تغییر فرهنگ بهره گیری کند. با تقویت مثبت، فرد به طریقی رفتار می ‏کند تا وسایل مورد نیاز را به دست آورد و در تقویت منفی، فرد به گونه‏ ای رفتار می‏ کند تا از بعضی نتایج نامطلوب خودداری کند. در هر دو حالت، رفتار مطلوب تغییر فرهنگی تسهیل می‏گردد.

خاموشی و تنبیه راهبردهایی در جهت جلوگیری از بروز رفتار نامطلوب قبل از تغییر و تحول فرهنگی می باشد. از خاموشی و تنبیه معمولاً بهره گیری می ‏گردد تا از رجعت به وضعیت قبل از تحول فرهنگی به وسیله دیگران جلوگیری گردد (محمدزاده، 1378).

1- Rashlien

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
  2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
  3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
  4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد