عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل دنیسون

این یکی از مدل های جدید در فرهنگ سازمانی می باشد و برای تغییر سازمانی و اندازه گیری عملکرد آن مدل مناسبی می باشد. اما تحقیقاتی در زمینه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی (فی و دنیسون، 2003)، عملکرد سازمانی (اسمارک و دنیسون 2007)، رضایت مشتری (گیلپی و دنیسون، 2008) و تنوع در محل کار (کویدروز و کوتر با و دنیسون، 2009) انجام دادند.

بر طبق این مدل فرهنگ سازمانی از دو بعد محیط متغییر و ثابت و استراتژی از لحاظ تمرکز درونی و بیرونی تشکیل می گردد که هریک از این دو بعد،  چهار نوع فرهنگ سازمانی را به وجود می آورند:

1- فرهنگ مشارکتی، 2- فرهنگ ثبات و یکپارچگی، 3-فرهنگ انعطاف پذیری، 4-فرهنگ مأموریتی.

1- فرهنگ مشارکتی: در این نوع فرهنگ مشارکت کارکنان در فعالیت های مختلف سازمان مورد تشویق قرار می گیرد و حس مالکیت و مسئولیت را در آنها به وجود می آید، حس مالکیت موجب تعهد بیشتری به سازمان و قابلیت استقلال را در کارکنان افزایش می دهد. در فرهنگ مشارکتی، سازمان حول محور تیمی، ارتقا و قابلیت های افراد و تعهد به کار در هر سطح بنا نهاده شده می باشد (دنیسون، 2001).

2- فرهنگ ثبات و یکپارچگی: سازمان با فرهنگ ثبات و یکپارچگی، از فرهنگ قوی و پایدار برخوردار و از هماهنگی و یکپارچگی زیادی برخوردار می باشد. اینکه رفتار افراد ریشه در مجموعه ای از ارزش های بنیادی قرار دارد یا اینکه دیدگاه رهبران و پیروان متفاوت می باشد اما در دستیابی به اجماع و موافقت مهارت دارند (دنیسون، 2001).

3- فرهنگ انعطاف پذیری: سازمان با فرهنگ انعطاف پذیر ایجاد کننده شرایطی می باشد برای مشتریان کارکردن و ریسک پذیری و از اشتباهات و خطای خود یاد می گیرند وهم از تجربه و هم از قابلیت برخوردارند. سازمان های که شامل این فرهنگ می باشند دائماً خود را به روز می کنند تا سازمان ارتقا یابد، تا اینکه از قابلیت لازم جهت خلق ارزش های مشتریان برخوردار باشند (دنیسون، 2001).

4- فرهنگ مأموریتی: فرهنگ مأموریتی معنی آشکاری از غایات تعریف کننده، اهداف و استراتژی­های سازمان و چشم انداز آتی سازمان را ترسیم کند. هنگامی که رسالت سازمان تغییر می یابد جنبه های دیگر فرهنگ سازمانی نیز تغییر می یابند (دنیسون، 2001).

مجموعه مؤلفه های فرهنگ مشارکتی: توانمند سازمانی، تیم سازی، تیم محوری، قابلیت رشد و توسعه

مجموعه مؤلفه های فرهنگ ثبات و یکپارچگی: ارزش های بنیادی، توافق و هماهنگی ویکپارچگی

مجموعه مؤلفه های فرهنگ انعطاف پذیری: به وجود آوردن تغییر، مشتری مداری، یادگیری سازمانی

مجموعه مؤلفه های فرهنگ مأموریتی: استراتژی هدایت و تصمیم گیری، اهداف و غایات و فرادید.

جدول 2-3: اختصار ای از مدل ها و طبقه بندی ها در مورد مطالعه در فرهنگ سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
  2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
  3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
  4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد