عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

استراتژیهای تامین اجتماعی درجهان

دردوره جدید تامین اجتماعی پس ازتدوین استاندارد حداقل باتوجه به زمینه های اقتصادی واجتماعی موجود درهرکشوروامکانات قابل وصول جهت تامین مالی هزینه های مربوط به حمایتهای مذکور،دودیدگاه زیردربرقراری طرحهای حمایتی نزدبرنامه ریزان وتصمیم گیران نظامهای تامین اجتماعی کشورهای جهان متبلورمی گردد.

الف)نظری مبتنی براشتغال وبیمه ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) نظری همگانی وغیربیمه ای

اولی ناظربرحمایت افرادشاغلی می باشد که ازطریق کاروپرداخت حق بیمه شرایط برخورداری ازمزایای مقرررابدست می آورندودومی حاکی از طرفداری اعضای جامعه صرفنظرازاشتغال آنان می باشد.

هریک ازدو دیدگاه فوق خودبه چنداستراتژی تقسیم می شوند.

الف) استراتژی نظری مبتنی براشتغال وبیمه ای

1-استراتژی بیمه های اجتماعی(surances strategy )

قبل ازدوران صنعتی شدن جوامع اروپایی وحد ونسب جامعه های تجاری ومفاهیم مربوط به آن یک پیش داشت محیطی برای تعیین یک خط مشی اجتماعی جهت تامین افراد درقبال مخاطرات احتمالی ازدیر باز موردعمل برنامه ریزان قرارگرفته وطرحهای حمایتی متنوعی مبتنی براین استراتژی خصوصا با تبعیت از مدل بیمه های اجتماعی اجباری مدون آلمان (1889-1883)برپایه اصول بیمه وضع گردیده می باشد .بدین منظورمفهوم بیمه وسیله ای برای کاهش عدم اطمینان یک طرف بنام بیمه گذار ازطریق انتقال خطروطرف دیگر بنام بیمه گر که درصورت بروز حادثه محتمل الوقوع ضرر اقتصادی بیمه شده را درقبال دریافت وجهی بنام حق بیمه تقبل می کند به شکل گسترده تری و به صورت اجباری درسطح جامعه تعریف می گردد.علیرقم اینکه استراتژی بیمه های اجتماعی به سبب ارتباطش با اشتغال فرد بیمه شده نمی تواند تمام افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد اما بخاطربهره مندی از سوابق علم محاسبات احتمالی و طرق اجرائی مورد قبول در جامعه براساس آمارمنتشره در بین استراتژی بیمه های اجتماعی شاخص می باشد( سازمان تامین اجتماعی،1386،15)

2- استراتژی مسئولیت کارفرما

دسته ای دیگراز کشورها ،بعضی از حمایتهای خود را از طریق اتخاذ استراتژی مسئولیت کارفرما به مورد اجرا در می آورند و این امر از این واقعیت ناشی می گردد که به سبب وجود یک سابقه طولانی ارتباط استاد و شاگردی دراروپای قبل از انقلاب صنعتی،پس ازمعرفی ماشین وایجاد کارگاهای بزرگ صنعتی،این ارتباط به شکل ارتباط کارفرما و کارگر با انعقاد قراردادهای کار به صورت عرف درآمد وازآنجایی که ذاتا صنعت مخاطره آمیز می باشد وتاکید برقصور کارگر درایجاد حادثه نمی توانست رافع مسئولیت کارفرما گردد،به منظورحفظ سلامتی کارگران که به تبع کارفرما وکارگاه وی در معرض حادثه قرار می گیرند تدابیری در جهت احقاق فرد صدمه دیده اتخاذ گردید که این امر برای اولین بار با وضع قانون غرامت کارگران دراواخرقرن نوزدهم به این مسئولیت خیرخواهانه و بشر دوستانه کارفرما جنبه قانونی بخشیده وامکان احقاق حق کارگران راازطریق دعوی درمحاکم قضایی فراهم ساخت.(غدیری؛عقیقی؛1384-1385،23)

درحال حاضربه گونه گسترده این مسئولیت که قبلا محدود به طرفداری کارگران در قبال حوادث ناشی ازکاربودبه دیگرحمایتها قبیل،پیری،ازکارافتادگی ،بیماری،ایام استراحت بارداری وکمک خانواده وعلاوه برآن پیشگیری پیش روی بیماری های شغلی تعمیم داده شده می باشد وبدین نحو با شرکت دادن کارفرما درتامین تمام یا بخش اعظم هزینه های مربوط به عنوان یکی از اهرم های موثردر جهت تقویت واستحکام ارتباط کارگر وکارفرمابه خدمت گرفته شده می باشد. امروزه بیشتراین استراتژی بیمه های اجتماعی رابرای ارائه حمایتهای خود انتخاب کرده اند بعنوان یک استراتژی مکمل مطرح می باشد.(همان ماخذ،23)

3- استراتژی صندوق های احتیاط

استراتژی صندوق های احتیاط به عنوان یک توجه درجهت اعطای طرحهای حمایتی یک نوع پس انداز برای افراد تحت پوشش به شمار می رود اکثرا کارفرما وکارگر دراین توجه مبالغی را بعنوان حق سهم به یک موسسه دولتی با یک صندوق تحت اداره بخش خصوصی می پردازند واین مبالغ به حساب بستانکاربیمه شده منظورمی گردد. پس ازانقضای مدت مقرر (یک دوره معینی) مبالغی به صورت مقطوع ویکجا شامل اصل وجوه ذخیره شده وسود حاصله از سرمایه گذاری وبهره های بانکی متعلقه آن به ذینفع پرداخت می گردد. این استراتژی که به طورغالب درحال حاضردر بین 22کشورجهان سوم رایج می باشد بعنوان یک روش سنتی خود یاری وبا بهره گیری از پس اندازهای اولین باردرکشورهای مستعمره انگلستان برقرارگردیده می باشد.(همایون پور،1386،45)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش درپی روشن کردن این سوال اساسی می باشد که به چه علت های کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و علت های عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا مطالعه و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.

1-4-1-اهداف فرعی پژوهش

1-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا  .

2- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه 30 درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین10 درصد (یارانه ای).

3-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .

4-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.

5- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.

6- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان  با فرمت ورد