عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

پس فرضیه اصلی چنین فرض می گردد که:        

سرمایه اجتماعی برکیفیت خدمات آموزشی در موسسات آموزش عالی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-2-فرضیه های فرعی پژوهش :

فرضیه فرعی اول : بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر مولفه های کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی تاثیر دارد.

فرضیه فرعی دوم : بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر مولفه های کیفیت خدمات آموزشی تاثیر دارد.

فرضیه فرعی سوم :بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی بر مولفه های کیفیت خدمات آموزشی تاثیر دارد.

این مدل بیانگر چارچوب مفهومی پژوهش می باشد که شامل دو متغیراصلی سرمایه اجتماعی بعنوان متغیر مستقل و کیفیت خدمات آموزشی بعنوان متغیر وابسته می باشد.

 

 

شکل نمودار1-1 مدل مفهومی پژوهش(براساس مدل ناهاپیت و گوشال1998[1]وپاراسورامان[2]1988)

1-6-مطالعه اجمالی  پیشینه داخلی وخارجی  :

1-6-1-پیشینه داخلی :

حسن زاده ثمرین و مقیمی(1389) در پژوهش خود  ذکر کردند که بسیاری از سازمانها صرف نظر از اندازه و اندازه تجارت به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پایدار رقابت و تعالی و مبنایی برای نوآوری و تطبیق پذیری شان اعتراف دارند. موضوع این مقاله طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی به مقصود دستیابی به تعالی سازمانی در شهرداری تهران می باشد .برای متغیر مستقل دو بعد درونی و بیرونی شامل اعتماد، هنجار، ارزشهای دینی، شبکه مشارکت و قانون در نظرگرفته شده می باشد و برای متغیر وابسته نه بعد در نظر گرفته شده می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی  بوده می باشد و قلمرو جغرافیایی آن مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سطوح سازمانی کارشناسان، رؤسای ادارات، معاونین و مدیران منطقه بوده می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تعداد نمونه 342 انجام گرفته می باشد. همچنین از روش های تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون، مدل معادلات ساختاری و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در شهرداری تهران بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری هست. به عبارت واضحتر، با افزایش سرمایه اجتماعی تعالی و سرآمدی سازمان ارتقا و بهبود می یابد.

جهانگیری وهمکاران (1391) در پژوهش خود به چگونگی پیوند بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی مطالعه و تحلیل شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان سازمان بهزیستی خراسان شمالی کل استان در نیمه دوم سال 1390 تشکیل می دهند .در این پژوهش از بین 239 کارمند رسمی، پیمانی، رسمی کارگری و قراردادی 142 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شده اند. این مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه سرمایه اجتماعی و از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ارگان و فارح و به مقصود تجزیه و تحلیل دادهها متناسب با فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون وآزمون واکاوی واریانس یکطرفه بهره گیری شده می باشد .تحلیل دادهها در سطح توصیفی و استنباطی انجام شده می باشد .نتایج حاکی از آن بوده بین سرمایه اجتماعی ورفتار شهروندی سازمانی ارتباط هست و تمام مؤلفه های سرمایه اجتماعی سلسله مراتب، تراکم گروه، اعتماد اجتماعی، روابط متقابل و انسجام اجتماعی با رفتار شهروندی  سازمانی ارتباط مستقیم دارند. بعلاوه نتایج حاصل از آزمون واکاوی واریانس یکطرفه نشان میدهد که رفتار شهروندی سازمانی افراد با نوع استخدام، سابقه خدمت، رده سنی وجنسیت آنان ارتباط معنی داری ندارد و فقط با اندازه تحصیلات افراد ارتباط مستقیم دارند.

هاشمیان فر و همکاران (1391) در پژوهش خود  به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که میان متغیرهای درآمد، تحصیلات، اعتماد اجتماعی و شبکه های اجتماعی چه تاثیری بر سرمایه اجتماعی دارند؟ روش پژوهش در مقاله حاضر، پیمایش و ابزار گردآوریِ اطلاعات، پرسشنامه می باشد و با بهره گیری از شیوه نمونه گیری چند مرحله ای، یک جمعیت نمونه 300 نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .یافته ها حاکی از آن می باشد که که ضریب همبستگی مثبت و قو ی ای بین درآمد، اعتماد اجتماعی و تعلق به شبکه های اجتماعی با سرمایه اجتماعی هست و ارتباط بین این متغیرها معنادار می باشد .همچنین ارتباط معناداری بین سطح تحصیلات و سرمایه اجتماعی نظاره نشد.

[1] Nahapiet & Ghoshal

[2] Parasuraman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد