عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

قسمتی از متن پایان نامه : 

-فرضیه های پژوهش

براساس مدل مفهومی پژوهش فرضیات زیر برای این پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرند:

  1. عوامل خارجی ارتباط مثبت و معناداری با پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی دارد.
  2. سهولت درک شده ارتباط مثبت و معناداری با پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی دارد.
  3. سودمندی درک شده ارتباط مثبت و معناداری با پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی دارد.
  4. اعتماد ارتباط مثبت و معناداری با پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی دارد.

1-7-مدل مفهومی پژوهش

هر چارچوب مفهومی به نقطه عنوان شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات می باشد به گونه­ای که متغیرهای مورد پژوهش و روابط میان آنها را مشخص می کند. در این پژوهش با در نظر داشتن مطالعات پیشین، مدل مفهومی از مدل سنتوریدیز و کریستی به دست آمده می باشد که در شکل(1-1) به صورت شماتیک ارائه شده می باشد و در فصل دوم به صورت جامع تشریح خواهد گردید هر چارچوب مفهومی به نقطه عنوان شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات می باشد به گونه­ای که متغیرهای مورد پژوهش و روابط میان آنها را مشخص می کند. در این پژوهش با در نظر داشتن مطالعات پیشین، مدل مفهومی از مدل سنتوریدیز و کریستی به دست آمده می باشد که در شکل(1-1) به صورت شماتیک ارائه شده می باشد و در فصل دوم به صورت جامع تشریح خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

  1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
  3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید