عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

نظام تامین اجتماعی در ایران

اهمیت تأثیر تامین اجتماعی درارتقاکیفی وکمی زندگی مردم ،برنامه ریزان ودست اندرکاران تامین اجتماعی رادرجوامع پیشرفته ودرحال توسعه برآن داشته تاهنگام باسایربرنامه ریزان اقتصادی درانجام این کارکوشا باشند نظام  تامین اجتماعی ،اقشارجامعه رابه هنگام کاهش یاقطع درآمد ، بروز بیماری ، از کارافتادگی،بازنشستگی،فوت وبی سرپرستی ازطریق دونظام بیمه ای وحمایتی تحت طرفداری قرار می دهد.درایران نیز نمونه های مختلفی ازبرنامه های تامین اجتماعی به صورت دو نظام فوق وجوددارد. نظام تأمین اجتماعی عبارت می باشد از :«برنامه ای رفاهی به مقصود کاهش مخاطرات در زندگی اقتصادی و حفظ و طرفداری افراد جامعه – تأمین اجتماعی با پرداخت پول و ارایه خدمات و امدادهای اجتماعی، مردم را در برابر کاهش یا قطع درآمد حاصل از بیکاری، پیری، بیماری و از کار افتادگی و تأمین معاش افراد خانواده پس از مرگ طرفداری می کندهم‌اکنون تقریبا تمام کشورهای جهان و به ویژه کشورهای پیشرفته، برنامه‌های گسترده ای در زمینه تأمین اجتماعی دارند.» (مریدی، 1378، 45).

1-7-3-2-نظام بیمه ای در ایران

این نظام به منظورپیشگیری ازفقرناشی از عوامل غیر قابل کنترل(بیکاری، پیری ،مرگ نان آور خانه یاازکارافتادگی)طرح ریزی گردیده ومتکی بر پرداختهای اجباری اشخاص برای حفظ وحمایت ازخود می باشد.نظام بیمه ای شاغلین جامعه راازطریق مشارکت مالی بیمه شده ،کارفرما وکمک دولت تحت پوشش قرار می دهد وهدف عمده آن طرفداری ازاشتغال، رفع موانع تولیدوتامین رفاه افرادشاغل درمراکزمشمول نظام می باشد. (اعتضادپور، رجبی راد، 1375،21)

مشمولان  نظام بیمه ای به طورکلی عبارتنداز:

-مشمولان قانون کار

– مشمولان قانون استخدام کشوری ومقررات استخدامی خاص

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

-صاحبان حرف ومشاغل آزاد

طرحهای بییمه ای را طوراصولی می توان باتوجه به افرادتحت پوشش به سه دسته تقسیم نمود:

الف-سازمان تامین اجتماعی

این سازمان کارگران راازطریق بیمه اجباری وخویش فرمایان رااز طریق عقدقردادتحت پوشش قرار می دهداولین اقدامات تامین اجتماعی درسال1310صورت گرفت اما فعالیت رسمی آن تحت عنوان بیمه های اجتماعی کارگران ازسال 1331آغازشد.کمکهای قانونی بلندمدت وکوتاه مدت ،درمان ووام مزایایی می باشد که باتوجه به شرایط هریک ازافرادتحت پوشش به آنان تعلق می گیرد.

ب-سازمان بازنشستگی کشور

قانون استخدامی کشورمصوب 22آذرماه 1301برای اولین باردرتاریخ کشورنظامی برای بازنشستگی به وجودآورد که این نظام درحال حاضر،سازمان بازنشستگی کل کشورراتشکیل می دهد.ازسال1313اداره

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش درپی روشن کردن این سوال اساسی می باشد که به چه علت های کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و علت های عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا مطالعه و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.

1-4-1-اهداف فرعی پژوهش

1-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا  .

2- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه 30 درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین10 درصد (یارانه ای).

3-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .

4-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.

5- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.

6- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان  با فرمت ورد