عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل ویلیام اوچی (تئوریZ)

اوچی، فرهنگ سازمانی را در سه گروه مؤسسات با عناوین مؤسسات نمونه آمریکایی، مؤسسات نمونه ژاپنی و مؤسسات آمریکایی نوع Z مشخص و تجزیه و تحلیل نمود. بر مبنای این تحلیل اوچی، فهرستی از هفت موضوع اساسی را ارائه نمود که این نوع سه مؤسسه می توانند بر مبنای آن مورد مقایسه قرار گیرند. اوچی، استدلال نمود که فرهنگ ژاپنی و مؤسسات آمریکایی نوع Z پیش روی مؤسسات آمریکایی نمونه می باشد. این هفت ویژگی عبارتند از:

– تعهد نسبت به کارکنان در سازمان

– سیستم ارزشیابی سازمان

مسیر شغلی کارکنان در سیستم کنترل سازمان

– سیستم اتخاذ تصمیم در سازمان

– مسئولیت کارکنان

– توجه سازمان نسبت به کارکنان.

وی این الگو را در سه فرهنگ سازمانی مختلف یعنی فرهنگ سازمانی آمریکایی و فرهنگ مؤسات ژاپنی و مؤسسات آمریکایی نوع Z تدوین کرده می باشد (قاسمی، 1388).

2-9-3- مدل مک کندی (7s)

شرکت مشاوره ای مک کندی با همکاری محققین دانشگاه های هاروارد و استانفورد آمریکا، هفت عامل مهم را به عنوان عامل های فرهنگ سازمانی اثربخش معرفی می کند. این مدل توسط پیتر واترمن و فلیپس (1980) ایجاد گردید که شامل استراتژی (جلوه رفتاری، فرادید سازمان، ساختار سازمانی)؛ سیستم های رایج (همچون سیستم تولید، ارزیابی، انتخاب و سیستم کیفی)؛ سبک رهبران (تعیین توجه ها و نمودهایی توسط رهبران مافوق)؛ مهارت های مدیران (شایستگی های فردی که می تواند فرآیند تغییر را ایجاد کند)؛ کارکنان (انتخاب و توسعه منابع انسانی)؛ نمادها (تصویری که فرهنگ را تقویت می کند)؛ آنها نشان دادند که تغییر فرهنگ سازمانی موفق نیاز به تغییر این عوامل دارد (حسین زاده ، 1390).

 

2-9-4- مدل شاین

شاین، فرهنگ سازمانی الگویی از مفروضات اساسی و بنیادی می باشد که گروهی از افراد آن را برای مقابله با مسائل انطباقی با محیط خارجی و انسجام در محیط داخلی، ابداع و کشف و ایجاد کردند. این مفروضات به  سطح ارزش ها رسیده  و در نهایت به افراد تازه وارد تعلیم داده می شوند تا در صورت روبرو شدن با مسائل و معضلات، طبق آن ارزش ها، ادراک، تفکر و احساس کنند. شاین، فرهنگ سازمانی را در سه سطح طبقه بندی کرده می باشد؛ این سه سطح از مفاهیم و اشیاء خیلی مشهود و قابل رؤیت به سمت مفاهیم و مفروضات اساسی و غیرقابل رؤیت سوق داده می گردد.

سطح اول – مصنوعات و چیزهای قابل رؤیت. آشکارترین سطح فرهنگ در مدل شاین محیط مادی و اجتماعی می باشد که اعضای سازمان آن را ایجاد کرده اند. این سطح شامل تمام پدیده هایی می باشد که دیده و درک و احساس می گردد. در این سطح می توان نشانه های مختلف فرهنگی را قرار داد مثل معماری ساختمان، جلوه های تکنولوژی، هنر، شیوه ها، برون داد افراد، سبک تصمیم گیری، ارتباطات سازمانی، اسناد، زبان، طرز لباس پوشیدن، افسانه ها و داستان ها و غیره (شاین، 2004).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سطح دوم – ارزش های حمایتی. در این سطح اعمال و رفتارهایی که موفقیت آمیز بوده اند به عنوان الگویی برای دیگر اعضای سازمان می شوند. این اعمال و رفتارها به ارزش های مشترک سازمان تبدیل  می شوند. در این سطح ارزش های سازمان پدیدار می شوند که تعبیر و تغییر آن مشکل می باشد (شاین، 2004).

سطح سوم – مفروضات اساسی. مفروضات اساسی و بنیادی در سازمان ها برای اعضای سازمان بدیهی و روشن و پذیرفتنی می باشد. به طوریکه در درون سازمان اختلاف بسیار کمی در خصوص این مفروضات هست. مفروضات اساسی و بنیادی به صورت ضمنی هستند طوری که رفتار شخص را هدایت کرده و اعضای گروه می توانند در ارتباط با چگونگی درک کردن، فکر کردن و احساس کردن در امور مختلف آگاهی و راهنمایی شوند. این سطح نسبت به سطوح دیگر به سختی قابل تغییر می باشد (شاین، 2004).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
  2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
  3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
  4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد