عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

قسمتی از متن پایان نامه : 

-اعتماد

اعتماد عامل تسهیل کننده تعاملات بشری می باشد، اعتماد به افراد امکان انجام تراکنش های تجاری و به حرکت روان تر اقتصاد کمک می کند. از طرف دیگر، عدم اعتماد خود یک حالت ذهنی مفید می باشد که مارا در دوری جستن از سیستم ها یا افراد و سازمانهای غیر قابل اعتماد و ناسالم توانا می سازد.با در نظر داشتن مطاعات فیوهون و همکاران، مشتریان تنها برپایه واساس اعتماد تصمیم به خرید اینترنتی می گیرند (جعفری جنیدی و بیگی نیا، 1387).

اعتماد یکی از ساختارها ی مهم در تحلیل های روابط مبادلاتی  می باشد. اعتماد عبارت می باشد از وجود اطمینان بین دو طرف که هر دو را ترغیب به ادامه فعالیت بلند مدت  می کند. در روابط تعهد – اعتماد در ادبیات بازاریابی، اعتماد مفهومی از وجود اطمینان در روابط می باشد که باعث اتکا و افزایش تعاملات بین طرفین می باشد. در واقع، در سطوح فردی اعتماد هست و این اعتماد در سطوح سازمانی نیز وجو د دارد.  از ا ین گذشته هنگامی که اعتماد در حوزه پذیرش فناوری وارد گردد می تواند در تمایل بهره گیری از محصول و یا در تمامی مبادلات اطلاعات و وجوه نقد دخالت داشته باشد .

اندازه اعتماد به خدمات ا ینترنتی بانک  به گونه مستقیم از نظرهای کاربران در مورد ر یسک در یافتی تأثیرپذیر می باشد، از طرف د یگر بخشی از اعتماد از تجر بیات افراد نشأت میگیرد. برای مثال مشتر ی که نتا یج کار با یک خدمات دهنده راضی می باشد اعتماد بیشتری به وی پیدا می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فرآیند اعتماد بخشی از کار به اندازه حرفه ای بودن خدمات مرتبط می باشد، در این مواقع اعتماد مشتری موقعی جلب می گردد که خدمات دهنده اعمالی را که انتظارات مورد نظر مشتری می باشد، برآورده سازد (وظیفه دوست و نیک نژاد تهرانی،1386).

در مفاهیم بانکداری الکترو نیکی اعتقاد مشترک در میان کاربران و ارائه دهندگان خدمات در ارتباط تأمین امنیت اطلاعات به خصوص اطلاعات حساس مالی و همچنین محرمانه نگه داشتن این اطلاعات و افشا نکردن آنها به افراد و یا سازمان های دیگر و رعایت مسائل اخلاقی در مورد نحوه بهره گیری از این اطلاعات، هست. این عامل ها به عنوان سیاست ها و الگوهای رفتاری پذیرفته شده بین دو طرف در نظر گرفته می گردد (وظیفه دوست و نیک نژاد تهرانی،1386).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

  1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
  3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد