عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

آگاهی عمومی اطلاعات :

اطلاعات موثرترین و کارآمدترین ثروت و سرمایه هر ملت می باشد. ثروتی که برخلاف ثروت های دیگر از بین نمی رود و هر چه مصرف گردد قوی تر و کامل تر می گردد. اطلاعات اندازه دانشی می باشد که اعضای شبکه اجتماعی از یکدیگر دارند ( بهرامی، 1381: 3) فوکویاما معتقد می باشد که قبل از ورود به هر سیستم تجاری یا اجتماعی، بایستی آگاهی کافی درمورد شبکه های اعتماد موجود در آن سیستم و ویژگی های آن را به دست آورد، زیرا اعتماد را پایه هرگونه مبادلات اقتصادی و اجتماعی می داند (علوی، 1380).

2-2-15-1- اخلاقیات :

اندیشمندان مدیریت، اصول اخلاقی را در نوشته های خود به صور گوناگون اظهار داشته اند. پوزنرواسمیت به دو دسته از معیار های اخلاقی تصریح می کنند که یکی برفرد گرایی سنتی تاکید داردو دیگری بر همکاری و جمع گرایی عنایت و التفات دارد. به باور این دو نویسنده مدیران بایستی ضمن حفظ آزادی و ارزش های فردی، منافع جمعی و مصالح اجتماعی را نیز محترم شمردند (Posner & Schmit, 1994). فردریکسون اصول اخلاقی را برابری و عدالت اجتماعی و مصلحت عامه تعریف می کند و «دن هارت» بنیادهای اخلاقی سازمان را عزت و آبرو، نیک خواهی و عدالت می داند (Denhard, 1991) .

اصول اخلاقی بیشتر مربوط به رفتارهایی می شوند که تحت پوشش مقررات قانونی قرار نمی گیرند. مقررات قانونی بر رفتارهایی اعمال می شوند که الزاماً تحت پوشش اصول اخلاقی قرار نمی گیرند. قوانین کنونی بازتابی از قضاوت های معنوی و اخلاقی می باشد اما تمام نکات اخلاقی در آن گنجانده نشده می باشد. بسیاری از افراد بر این باورند که اگر کسی قانونی را نقض نکند، در آن صورت اصول اخلاقی را رعایت کرده می باشد. اما دامنه اصول اخلاقی در مدیریت همان اصولی می باشد که به هنگام تصمیم گیری و رفتار از نظر اخلاقی مدیران را هدایت و راهنمایی می کند. موضوع مسئولیت اجتماعی در گستره همین مطلب قرار می گیرد؛ یعنی به هنگام تصمیم گیری و اقدام، سازمان بایستی به گونه ای اقدام نماید که به خیر و صلاح جامعه و خودش باشد (دفت، 1377).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-15-2- مسئولیت اجتماعی :

مسئولیت اجتماعی را به صورت های مختلفی تعریف کرده اند که به بعضی از آن ها تصریح می گردد :

الف)مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی می باشد که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد (بارنی و گریفین، 1992).

ب) مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه می باشد به نحوی که هدف اولیه سازمان؛ یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی بخشد (رابینسون، 1980).

ج)مسئولیت اجتماعی وظیفه ای بر عهده موسسات می باشد تا بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند اثرات سوء نگذارند. نوع این وظایف به گونه روشن تعریف نشده می باشد، اما کاملاً مشتمل بر وظایفی می باشد زیرا : آلوده نکردن محیط، تبعیض قایل نشدن دراستخدام، اخلاقی اقدام کردن، آگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات یا خدمات و بالاخره مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه (درک فرنچ، 1371).

حال با در نظر داشتن تعاریف ارائه شده، یک نمونه از شاخص های (متغیرهای) اندازه گیری مربوط به هریک از مولفه های شش گانه بعد اجتماعی از سرمایه اجتماعی مطرح و معرفی می گردد. نمونه ای از سئوالات سنجش سرمایه اجتماعی را می توان چنین مثال آورد: «شما با این جمله که می گردد به اکثر مردم اعتماد نمود، موافق هستید؟»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد