عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

سطح سرمایه اجتماعی  :

بعضی از نویسندگان ، سرمایه اجتماعی را در دو سطح سازمانی و ملی مطالعه و مطالعه کرده اند :

2-2-17-4-1-سطح ملی  :

سرمایه اجتماعی در این سطح تصریح به شبکه ها، تعاملات و هنجار هایی دارد که کیفیت و کمیت تعاملات اجتماعی را می سازد. سرمایه اجتماعی فقط مجموع نهادهایی که جامعه را تشکیل می دهند، نیست؛ بلکه سبب انسجام این نهادها نیز می گردد (سازمان بانک جهانی ، 2001). سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی می باشد که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه می گردد و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد (علوی ،1380 :34). سرمایه اجتماعی شبکه ها و هنجارهای تشریک مساعی متقابلی می باشد که ایجاد ارزش می نماید (رابرت پاتنام ، 1999).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-17-4-2-سطح سازمانی  :

در تحقیقات کوهن و پروساک (2001) به ایده مطالعه سرمایه اجتماعی در سطح سازمان ها تصریح شده می باشد. افرادی مانند کوهن و پروساک اعتقاد دارند که سرمایه اجتماعی می تواند به توسعه اقتصادی کمک نماید. بعضی از مزایای مورد تصریح توسط این افراد به تبیین ذیل می باشد : به اشتراک گذاشتن بهتر دانش ، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد ، ایجاد روح تعاون ، (درون سازمان، بین سازمان و مشتریان و شرکا) کاهش نرخ جابه جایی ، کاهش  هزینه های استخدام، کمک به آموزش، ابقای دانش سازمانی، کاهش تغییرات نیروی کار، افزایش فعالیت های مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک (کوهن و پروساک ، 2001).

سرمایه اجتماعی در تعریفی دیگر در سه سطح مطرح و مطالعه شده می باشد :

2-2-17-4-3-سطح فردی :

مانند هنگامی که مادری از دوستش تقاضا می کند تا بچه او را برای مدتی نگاه دارد. این ارتباط دوستی ناشی از سرمایه اجتماعی میان مادر و دوست خود می باشد که اگر وجود نمی داشت، مادر مجبور بود پرستار بچه استخدام کند و هزینه بپردازد.

2-2-17-4-4-سطح گروهی  :

مانند مثالی که جیمز کلمن از فروشندگان بازار عمده فروشی الماس در نیویورک نقل می کند. او در مثال نشان می دهد که چگونه تعهدات متقابل اعضای گروه و ضمانت های موثر برای ممانعت از خیانت در امانت موجب شده تا اموری مانند ارزش یابی الماس ها بدون کمترین هزینه و با اطمینان انجام گیرد و در نتیجه، همبستگی گروهی در سطح بالایی حفظ و تدوام یابد.

2-2-17-4-5- سطح اجتماعی :

پاتنام و فوکویاما در کارهایشان به این سطح از سرمایه اجتماعی پرداخته اند. از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی موجب شده تا نهاد های دموکراتیک حکومتی بهتر وظایف خود را انجام دهند و از نظر فوکویاما، سرمایه اجتماعی نظم اجتماعی را به طریق موثر و کارآمدی حفظ و تداوم می بخشد (شاه حسینی ، 1381 :22).

با در نظر داشتن پدیده جهانی شدن و لزوم ایجاد مناسبات و ارتباطات مناسب با دیگر کشورها می توان سطح فراملی را نیز به سطوح قبلی اضافه نمود. با تلفیق دو دیدگاه مطرح شده در خصوص سطوح سرمایه اجتماعی می توان شمای زیر را ارائه نمود :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد