عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مساله :

امروزه در کنار سرمایه های انسانی، اقتصادی و فیزیکی، از سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی نام برده    می گردد که در مطالعه های اقتصادی و اجتماعی جوامع مطرح شده می باشد .­سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی ابزار و آموزش هایی که بهره وری فردی را افزایش می دهند، به ویژگی های سازمان اجتماعی مانند شبکه ها، هنجارها و اعتماد تصریح دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی سود سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش می دهد .همواره در جامع های که از نعمت سرمایه اجتماعی چشم گیری برخوردار می باشد، همکاری آسان تر می باشد. امروز مسلم می باشد که رسیدن به توسعه، جامعه مدنی، معیارهای جهان شمول و بستری مناسب برای زیست اجتماعی، بدون وجود سرمایه اجتماعی ممکن نیست.( شارع پور وحسینی،1387)

سرمایه اجتماعی اصطلاحی می باشد که به گونه عادی و روزمره مورد بهره گیری قرار می گیرد، گرچه تصویری که از مفهوم آن هست، اغلب در حد ناچیزی می باشد . سرمایه اجتماعی مفهومی قدیمی می باشد، اما تنها اصطلاحی می باشد که اخیراً به خوبی ابداع شده می باشد (بنکستون و ژو [1]2002). تا چند دهه اخیر، دانشمندان اقتصادی رشد و توسعه اقتصادی یک کشور را مرهون منابع طبیعی می دانستند .پس از آن، طی نیم قرن اخیر و با ظهور نئوکلاسیک ها، تشکیل سرمایه انسانی نیز مورد نظر قرار گرفت، اما کمتر به تعاملات اجتماعی و تأثیر ارزش ها و فرهنگ و به گونه کلی، نهادهای رسمی و غیررسمی در اقتصاد توجه گردید. با در نظر داشتن تأثیر نهادها و به خصوص سرمایه اجتماعی در به وجود آمدن مکتب نهادگرایان جدید به رشد و توسعه یک کشور توجه بیشتر گردید. به طوری که بانک جهانی از این نوع سرمایه، به عنوان ثروت نامرئی یاد می کند. اگر روابط متقابل اجتماعی که فرهنگ، آداب و رسوم، هنجارها، نهادها، شبکه های اجتماعی و غیره در چگونگی تشکیل آن تأثیر دارند، در جهت مثبت رشد و تکامل یافته باشد، می تواند در تعاملات و مبادلات اقتصادی باعث کاهش هزینه های مبادلاتی و تأثیر بر سایر انواع سرمایه گردد و در نهایت بر رشد کشور تأثیرگذار باشد.(صفدری و دیگران،1378)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916، در مقاله ای توسط هانی فان[2] از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح گردید.اما اولین بار در سال 1961، کتابی در امریکا بوسیله شخصی به نام ژان ژاکوب[3] نوشته گردید که این اصطلاح سرمایه ی اجتماعی را بکار برد و منظورش این بود که در حاشیه‌نشین‌‌های شهر، ویژگی‌ها و خصلت‌هایی وجود دارند که آنها می‌توانند به خوبی با همدیگر ارتباط مستقر کنند و گروههایی را تشکیل دهند که خودشان مسائل و مشکلاتشان را حل کنند.

در اصل، در آنجا مقصود از سرمایه ی اجتماعی، نوعی همکاری و هم فکری خودجوش و از درون گروههای محروم حاشیه نشین بود.(توسلی؛ 1384).

سرمایه اجتماعی با کار کردش تعریف می گردد. سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگونی می باشد که دو ویژگی سرمایه اجتماعی، مانند شکلهای دیگر سرما به مولد می باشد و دستیابی به هدف های معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهد بود امکان پذیر می سازد. (الوانی – شیروانی – 1383 ،ص16)

مدل های مختلفی در برخورد با مفهوم سرمایه اجتماعی مطرح گردید ه اند و به کارمیروند، لذا این امر درروش های مطالعه آن نیز تأثیر می گذارد و از بین مدلهای مختلف، مدلی که نتایج ملموس و واقعی را اظهار نماید، مدل مفهومی پژوهش انتخاب شده می باشد. نهاپیت و گوشال[4] ( 1998 )، مطرح میکنند که سرمایه اجتماعی دارای سه بعد می باشد: بعد ساختاری؛ بعد ارتباطی؛ بعد شناختی.(مقیمی، 1390)

کیفیت مفهومی پیچیده وابعاد متعددی دارد و مفهوم آن با در نظر داشتن ذهنیت افراد تغییر می کند. کافمن وهرمن[5] کیفیت هرچیز را مناسب بودن آن برای بهره گیری ای ویژه می دانند در تعریف ساده تری نیز کیفیت را ماک جین وبوردن[6](1995) چنین تعریف می کنند: کیفیت ویژگی می باشد که افراد به چیزی یا پدیده ای نسبت می دهند. به دلیل معانی گوناگون کیفیت، تعریف مربوط به مشتری محور بودن محصول وخدمات از بین دیدگاههای مختلف مفیدتر می باشد. تاکر[7] تصریح می کند که کیفیت یک مفهوم چند شکلی وچند بعدی می باشد. تصورات ارزشها مقاصد کلی واهداف خاص هر هدف و یا گروه ذی نفع پایه های تعریف کیفیت را تشکیل می دهند در اغلب تعریفها کیفیت خصوصیت پدیده مورد نظر می باشد که با مناسب بودن پدیده برای بهره گیری ای ویژه یا تطابق آن با خواسته های افراد ذی ربط، ذی نفع و ذی صلاح ارتباط دارد. از نظر پیترز[8] (1999) کیفیت در چشم نظاره کننده یا در ذهن مصرف کننده قرار دارد وبر اساس ذهنیت وطرز تلقی افراد، اهداف و تجارب آنها برداشتهای متنوعی از آن می گردد. پس، کیفیت خدمات آموزشی حالت ویژه ای ازنظام ونتیجه یک سلسله اقدامات وعملیات مشخص می باشد که پاسخگوی نیازهای اجتماعی معین در یک نقطه زمانی ومکانی خاص باشد. در این تعریف کیفیت نظام آموزشی عبارت از اندازه تطابق وضعیت موجود با یکی از حالات زیر می باشد:(جدید فر وهمکاران 1390)

[1] Bankston & Zhou

[2] Hanifan

[3] jacob

[4] Nahapiet & Ghoshal

[5] . Kaufman and Herman

[6] .Macjean and Borden

[7] .Tucher

[8] . Peterz

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد