عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه : 

مدل پذیرش تکنولوژی

تحقیقات زیادی در مورد مطالعه عواملی که پذیرش تکنولوژی را بین بهره گیری کنندگان تحت تاثیر قرار می دهد، صورت گرفته می باشد. در بین مدل های ارائه شده، مدل پذیرش فناوری دیویس متداول ترین آن ها می باشد (رستگار و آقامحمدی ، 1390).

علت های بهره گیری از مدل پذیرش تکنولوژی در تحقیقات را می توان به صورت زیر بر شمرد :

  1. این مدل به عنوان یکی از مدلهای پر کاربرد و مورد بهره گیری به صورت وسیع به دلیل صرفه جو بودن و قدرت پیش بینی شناخته شده می باشد و بهره گیری از آن را در شرایط مختلف آسان می باشد.
  2. اعتبار این مدل توسط محققان مختلف تایید شده می باشد
  3. علاوه بر قدرت آن و به صرفه بودن، مزیت این مدل این می باشد که کاربران را قادر می سازد تفاوتها را تفسیر کنند در حالی که تنها دو بعد مورد بهره گیری قرار می گیرد (علامه وزارع،2008).

هدف از این تئوری پیش بینی چگونگی پذیرش و بهره گیری کاربران از یک فناوری می باشد و پیشنهاد می دهدکه فواید ادراک شده و سهولت بهره گیری درک شده با رفتار پذیرش کامپیوتر مرتبط هستند(صنایعی و همکاران، 1391).

طبق مدل پذیرش تکنولوژی رفتار بهره گیری از یک تکنولوژی اطلاعاتی به وسیله ی قصد بهره گیری از آن سیستم خاص تعیین می گردد و قصد بهره گیری نیز به نوبه ی خود به وسیله ی اندازه مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه بهره گیری کننده و سهولت بهره گیری از سیستم توسط او تعیین می گردد.محققان سیستم های اطلاعاتی به روی اعتبار این مدل در پیش بینی پذیرش فناوری های اطلاعاتی توسط افراد توافق نظر دارند (سید جوادین و یزدانی ،1384).

این مدل توسط دیویس در سال  1989 ارائه گردید که براساس آن بهره گیری از یک تکنولوژی اطلاعاتی به وسیله قصد بهره گیری از یک سیستم خاص تعیین می گردد و قصد بهره گیری نیز به نوبه ی خود به وسیله ی اندازه مفید بودن تکنولوژی موردنظر از دیدگاه بهره گیری کننده و سهولت بهره گیری از سیستم توسط او تعیین می گردد (حسینی و همکاران،1391).

 

براساس مدل اولیه دیویس دو باور تأثیر اساسی را در پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی اعمال می کنند. این دو باور که به نوبه ی خود می توانند از متغیرهای برونزا نیز تاثیر پذیرند به ترتیب عبارتند از برداشت از فایده و برداشت از سهولت کاربرد. این دو باور در مجموع باعث ایجاد در نظر داشتن بهره گیری از سیستم مورد نظر شده و به نوبه ی خود بر مقاصد و نیت های بهره گیری تاثیر گذاشته و در نهایت ، سطح واقعی را تعیین می کنند.مدل اولیه پذیرش فناوری دیویس در شکل 2-1 نمایش داده شده اس

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

  1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
  3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد