عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

اشکال بیمه های خصوصی

سومین وآخرین روش متداول قرن نوزدهم برای مقابله با تهیدستی مزدبگیران اشکال مختلف بیمه های خصوصی بود.ازدیدگاه افراد بیمه شده موسسات تجاری بیمه عمروبیمه هایی ازاین قبیل هیچگاه نتوانسته اندخودشان راباضرورت های حمایتی آنان تطبیق دهند وعلت آن هم معلوم می باشد چراکه بیمه عمر کاربزرگ خاصی می باشد که تنها باتوجه به محاسبات احتمالی قابل اعتمادوبراساس ضوابط حقوقی دقیق ومحکمی قابل اجراست ودراغلب مواردباتوجه به جنبه انتفاعی طرح ریزی واجرامی گردد وبه ندرت درمسیرهدفهای تامین اجتماعی ازآن بهره گیری می گردد.

 

6-2-2-طرح تامین اجتماعی بیسمارک(هالت، 1358،34)

دراواخرقرن نوزدهم دولتهای اروپایی متوجه شدند که قوانین وضع شده جهت طرفداری ازکارگران وافراد کم درآمد نمی توانند به نحومطلوب بیمه دوران پیری وبیمه عمرراپوشش دهند وبا افزایش فشارهای اجتماعی لزوم ایجاد سازمانها ونهادهای مستقل جهت مقابله با فقروتنگدستی درجامعه با تضمین دولت احساس گردید واین اندیشه منجربه پیدایش سازمانهای تامین اجتماعی گردید.براین اساس درزمان امپراطوری ویلیام اول که بیسمارک صدراعظم المان بود درنوامبر1883میلادی اولین طرح بیمه های اجتماعی بوجودآمد.که تقریبابرای مدت سی سال منحصربه فرد وبدون تغییرباقی ماند .علت این امروجود جرایانات کارگری متشکل ازسالهای قبل دراین کشوربود که درسایه آن وصول بیمه اجباری با شرکت کارفرما وبیمه شده بوجودآمد ونحوه اقدام به این شکل بود که بیمه شده فقط حق بیمه می پرداخت وکارفرما فقط در ارتباط با بیمه بیماری سهمی رابه عهده می گرفت . بطورکلی سیستم بیمه های اجتماعی المان درسه نوبت به ترتیب بیمه بیماری درسال 1883،بیمه حوادث ناشی از کاردرسال 1886وازکارافتادگی وبازنشستگی درسال 1889بوجود آمد وتمام انواع این بیمه ها برای حقوق بگیران شاغل درصنایع اجباری بود.دراین راستا کشورهای دیگراروپایی نیزبرنامه های مشابهی را به اجراء درآوردند.

7-2-2-عوامل توسعه تامین اجتماعی (هالت، 1358،42-44)

1-7-2-2-رشدجمعیت :

رشدسریع جمعیت به علت کاهش مرگ ومیرنوزادان و نیزافزایش طول زندگی افرادکه خود ناشی ازپیشرفت علم پزشکی بود،به معضلات فقر وبیکاری درجامعه دامن زد.نظریه جمعیت توماس رابرت مالتوس نیزازاین واقعیت نشات گرفته می باشد .اومعتقد بود که اگرمحدودیتی درمقابل رشد جمعیت نباشد نرخ طبیعی تولید مثل سبب می گردد که جمعیت بصورت تصاعدهندسی افزایش یابد.اما افزایش تولید مواد غذایی حداکثربصورت تصاعد حسابی خواهدبود،به نظرمالتوس دونوع مانع که یکی پیشگیرودیگری قزعی می باشد رشد جمعیت رامحدود می سازد.موانع پیشگیرازطریق کنترلهایی که مردم اعمال می کنند نرخ زادوولد را کاهش می دهد وموانع قطعی درصورت موثرنبودن موانع پیشگیری با تشدید قحطی وگرسنگی نرخ مرگ ومیررا افزایش می دهد به طورکلی رشد سریع جمعیت وافزایش تعداد افراد پیر و از کار افتاده،لزوم در نظر داشتن آنان را روشن ساخت که روزبه روزبه تعداد این افراد در جامعه اضافه می گشت.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش درپی روشن کردن این سوال اساسی می باشد که به چه علت های کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و علت های عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا مطالعه و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.

1-4-1-اهداف فرعی پژوهش

1-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا  .

2- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه 30 درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین10 درصد (یارانه ای).

3-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .

4-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.

5- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان  با فرمت ورد