عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه بارون و الترز

این دو محقق بر پایه تحقیقی که در مورد 15 سازمان مختلف انجام دادند مدلی از مؤلفه های زیر بنایی فرهنگ و تعامل میان آنها ارائه دادند، ارتباط بین متغیرها در این مدل فرآیندی دوسویه می باشد. فرهنگ نیرویی پویا و متغیر می باشد و طبعاً بر بسیاری از فرآیندهای سازمان اثر می گذارد و در عین حال از بعضی از فرآیندها همچون سازوکار منابع انسانی تأثیر می پذیرند.

چهار مؤلفه اساسی فرهنگ سازمانی عبارتند از:

1) ارزش ها: ارزش ها را می توان در قالب بیانه های ارزشی نظاره نمود و یا به سادگی نتیجه باورهای مشترک و قوی دانست که رسمآ ظاهر نمی شوند.

2) سیستم ها و خط مشی ها: نوع سیستم ها و سیاست هایی که سازمان به مقصود توسعه و کاربرد بر      می گزیند ممکن می باشد از فرهنگ یا به اظهار دقیق تر از باورهای مشترک در مورد نحوه اداره سازمان تأثیر پذیرد.

3) ساختار و فناوری: اساساً عوامل کارسازی هستند برای آسان کردن توسعه یک فرهنگ خاص، زنده نگه داشتن و تحکیم و یا جلوگیری از تغییر یک فرهنگ.

4) راهبرد: یک جنبه مهم از فرهنگ سازمانی می باشد، مورد کاوی نشان می دهد که اهداف تجاری محرک و عوامل اصلی تغییر فرهنگ اند، اما ازش ها راهبرد سازمان را می سازند (حسنلو، 1390).

2-10- معیارهای ارزیابی طبقه بندی های فرهنگ سازمانی

گونه شناسی های فرهنگ سازمانی که برآمده از نظریه ها، آزمون های تحلیل عاملی، تجزیه و تحلیل های فرهنگی )شاین، 1992) و تحلیل های موردی معیارهاست (اینکلز لوینسون، 1969)، ادبیات فرهنگ سازمانی را غنى کرده می باشد. با در نظر داشتن انبوه این نویسندگان، ارزیابی کار نویسندگان منتخب موجب صرفه جویی در کار می گردد. بدیهی می باشد که ارزیابی هر گونه شناسی بایستی مبتنی بر مجموعه اى از معیارها صورت گیرد.

2-10-1- سادگی و قابل فهم بودن [1]

طبقه بندی فرهنگ سازمانی بایستی موجز و مختصر باشد. گونه شناسی های فرهنگ سازمانی بایستی ساختارهای غنی و مفهوم پیچیده فرهنگ را در قالب چند مفهوم ساده و قابل فهم ترکیب نماید. البته سادگی هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی نباید به صلابت تحلیلی و غنای مفهومی فرهنگ لطمه بزند. برخورداری از شکل خوب را می توان در زیبایی، ظرافت و مختصر بودن آن ملاحظه نمود. پس هر چه بین سادگی شکلی و غنای محتوایی گونه شناسی توازن بیشتری باشد، دلالت بر پیشرفته تر بودن گونه شناسی دارد (شالین و پیلاى، 2003).

2-10-2- قابلیت به کارگیری روش های مختلف پژوهش (کمی/کیفی)[2]

یک طبقه بندی مفید آنقدر انعطاف پذیر می باشد که امکان پذیرش و به کارگیری انواع روش های پژوهش (تجربی، نیمه تجربی، مورد پژوهی، مطالعه میدانی و روش های کیفی( در مسائل مورد پژوهش را به پژوهشگران بدهد  )نیومن و بنز، (1998. تکرار یک مطالعه با بهره گیری از روش های متفاوت اثبات خواهد نمود که یافته های پژوهش را به جای تبیین با ویژگی های خاص یک روش، می توان با نظریه اصلی مورد نظر، تبیین داد. پس هر چه یک چارچوب آمادگی پذیرش و به کارگیری در روش های گوناگون پژوهش را نشان دهد، پیشرفته تر بودن آن؛ بیشتر تأیید می­گردد.

2-10-3- توانایی درک تغییرات فرهنگی [3]

فرهنگ ها در طول زمان تغییر می کنند؛ اگر توانایی یک طبقه بندی در تحلیل تغییرات بالا باشد، به محققان این امکان را می دهد تا تغییرات نظری، ارزشی و هنجاری سازمان را توصیف، تبیین و پیش بینی کنند. پس هر چه طبقه بندی در تبیین و تبیین تغییرات فرهنگی منعطف تر باشد، پیشرفته تر ارزیابی        می گردد.

1- Simplicity and comprehensiveness

2-Applicability to multiple research methods

3- Flexibility in understanding cultural changes.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
  2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
  3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
  4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد