عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه :

امروزه پژوهش علمی تأثیر چشم گیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری گذاشته می باشد. هرچندکه حصول توافق میان دانشمندان و پژوهش گران درمورد ی تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست، اما یک تعریف قابل قبول در مورد آن چنین می باشد:

پژوهش علمی عبارت می باشد از: مطالعه نظام دار، کنترل شده، تجربی و انتقادی یک یا چند قضیه ی فرضی در مورد روابط احتمالی میان پدیده های طبیعی. هر تحقیقی بدین مقصود صور ت می گیرد که بتواند از یافته هایی که از مطالعه یک یا چند گروه کوچک به نام نمونه به دست می آید، تعمیم هایی را در ارتباط با گروه بزرگتری که جامعه نامیده می گردد و این گروه کوچک در واقع معرفی برای آن هستند، انجام دهد، محقق کوشش دارد با کمک روش ها و فنون آمار استنباطی مقادیر مربوط به ویژگی های جامعه را برآوردکند و این کار را به گونه ای انجام دهد که دارای اعتبار بوده و تا آنجا که امکان دارد از خطا به دور باشد؛ از آنجا که در اکثر مطالعات، محقق نمی تواند به تک تک رویدادها و یا افراد تشکیل دهنده ی جامعه ی مورد نظر دسترسی داشته باشد، لذا بهره گیری از روش ها و فنون خاصی که استنباط آماری بر آن ها استوارند ضرورت پیدا می کند. در بسیاری از مطالعات، حتی اگر امکان دست یابی به واحدهای اجزاء جامعه نیز میسر باشد ملاحظات اقتصادی و مسئله ی زمان نیز عوامل مهمی هستند که محقق را وادار می کنند، با مطالعه ی نمونه ای از جامعه به استنتاج و تعمیم های لازم بپردازد (دلاور، 1380).

در این فصل آغاز به اظهار سؤالات پژوهش، وسپس به چگونگی تدوین فرضیه ها می پردازیم. روش پژوهش، جامعه ی آماری، نمونه، روش نمونه گیری و ابزار جمع آوری داده ها و روایی و پایایی آن خواهیم پرداخت.

3-2- سوالات پژوهش :

در پژوهش حاضر در صدد آن هستیم که به سوالات زیر پاسخ دهیم:

1-آیا بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برکیفیت خدمات آموزشی تاثیر مثبت دارد یا خیر؟

2- آیا بعد شناختی سرمایه اجتماعی برکیفیت خدمات آموزشی تاثیر مثبت دارد یا خیر؟

3- آیا بعد ارتباط ای سرمایه اجتماعی برکیفیت خدمات آموزشی تاثیر مثبت دارد یا خیر؟

3-3-چگونگی تدوین فرضیه‌ ها :

از آنجایی که سرمایه اجتماعی به پیوندها وارتباطات میان اعضای یک شبکه، بعنوان یک منبع با ارزش تصریح دارد، با خلق هنجارها واعتماد متقابل، موجب تحقق اهداف اعضاء می گردد.سازمانی که دارای سرمایه اجتماعی خوبی باشد می تواند  با تاثیری که برروی تبادل اطلاعات و انتقال دانش ضمنی و صریح ،همکاری و اعتماد متقابل و….. دارد، موجب شکوفایی ایده های جدید در افراد وفعالیت تیم های کاری و مشارکت اعضای سازمان در رسیدن به اهداف سازمان ودر نهایت باعث بهبود عملکرد سازمان می گردد.

پس فرضیه اصلی چنین فرض می گردد که:        

اثر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی، مثبت و معنادار می باشد.

فرضیه های فرعی پژوهش

فرضیه فرعی اول : بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی تاثیر مثبت و معنا دار دارد.

فرضیه فرعی دوم: بعد ارتباط ای سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی تاثیر مثبت و معنا دار دارد.

فرضیه فرعی سوم: بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی تاثیر مثبت و معنا دار دارد.

3-4- روش پژوهش :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد