عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه اجتماعی از نگاه پیر بوردیو :

« بوردیو سه نوع سرمایه را شناسایی کرده : این اشکال سرمایه عبارت می باشد از شکل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ؛ شکل اقتصادی سرمایه بلافاصله تبدیل پول می باشد مانند دارایی های منقول و ثابت یک سازمان. سرمایه فرهنگی نوع دیگر سرمایه می باشد که در یک سازمان هست مانند تحصیلات عالیه اعضای سازمان که این نوع سرمایه نیز در بعضی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی می باشد و سرانجام شکل دیگر سرمایه، سرمایه اجتماعی می باشد که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه های اقتصادی باشد» (سرمایه اجتماعی : مفاهیم و نظریه ها).

همان گونه که ملاحظه می گردد، از دیدگاه بوردیو سرمایه اقتصادی شکل غالب سرمایه گذاری می باشد و انواع دیگر سرمایه شامل سرمایه فرهنگی و اجتماعی می باشد، به عنوان ابزاری برای حصول سرمایه اقتصادی مفهوم پیدا     می کند. از نظر بوردیو سرمایه اجتماعی در ممالک سرمایه داری به عنوان ابزاری برای تقویت و تثبیت جایگاه اقتصادی افراد به شمار می رود. در این ممالک، سرمایه اقتصادی پایه می باشد و سرمایه اجتماعی و فرهنگی ابزاری برای تحقق آن به شمار می رود. می توان نتیجه گرفت که دیدگاه بوردیو در زمینه سرمایه اجتماعی یک دیدگاه ابزاری صرف می باشد. به تعبیری اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی گردد کاربردی نخواهد داشت.

2-2-5-سرمایه اجتماعی از نگاه جیمز کلمن :

بر خلاف بوردیو، کلمن از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایه اجتماعی کمک گرفت .وی مفهوم سرمایه اجتماعی را از ابعاد مختلف مطالعه نمود.

کلمن برای تعریف سرمایه اجتماعی از تأثیر کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه داد و نه تعریف ماهوی. بر این اساس « سرمایه اجتماعی شی ء واحد نیست، بلکه انواع چیز های گوناگونی می باشد که دو ویژگی مشترک دارند : همه آن ها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند، و کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی، مانند شکل های دیگر سرمایه مواد می باشد و دستیابی به هدف های معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهد بود امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و انسانی کاملاً تعویض پذیر نیست، اما نسبت به فعالیت های به خصوصی تعویض پذیر می باشد.

شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش های معینی ارزشمند می باشد ممکن می باشد برای کنش های دیگر بی فایده یا حتی زیانمند باشد.سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکی تولید قرار دارد» (بنیادهای نظریه اجتماعی. 1377).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد