عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت موضوع :

امروز سرمایه اجتماعی ،تأثیر بسیار مهم تراز سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع اعمال می کند و شبکه های روابط جمعی وگروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمان ها و انسانها. سازمان ها با سازمان ها           می باشد. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها تاثیر خود را از دست می دهند وبدون سرمایه اجتماعی ،پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی واقتصادی، ناهموار ودشوار می شوند. در دیدگاه های سنتی مدیریت، توسعه سرمایه اقتصادی، فیزیکی ونیروی انسانی مهم ترین تأثیر را اعمال می کردند اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آن چیز که به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم.(صالحی و مهر علی زاده 1384)

درراستای بهبود کیفیت خدمات آموزشی مراکز آموزش عالی، ارزیابی کیفیت خدمات، ازجمله گامهای اساسی در تدوین برنامه های ارتقای کیفیت به شمار می رود(کاریدیس[1] وهمکاران،16:2001).نگاهی به طریقه تحولات جاری نظام آموزش عالی،حاکی از آن می باشد که آموزش عالی بایستی ضمن در نظر داشتن بحران افزایش کمی وتنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقای کیفیت بپردازد(هاشمی گلپایگانی،5:1372) شواهد گوناگون نیز حاکی از آن می باشد که این نظام در صورتی از عهده وظایف واهداف خود برمی آید که از نظر کیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد. با در نظر داشتن این موضوع، ضرورت یافتن راه هایی که بتوان کیفیت آموزشی را افزایش داد، روشن می گردد(پاکاریان 1369).در این راستا ارزیابی کیفیت خدمت، مانند گامهای اساسی در تدوین برنامه های ارتقای کیفیت به شمار می رود(لیم وتانگ[2]:32:2000).

با در نظر داشتن ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و اهمیت آن ازیک سو و از سویی دیگر تاثیر خدمات آموزشی، به ویژه خدماتی که از طریق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه می گردد، واینکه یکی از مهمترین حوزه های خدماتی در هر جامعه به شمار می رود، دراین پژوهش کوشش شده می باشد به مطالعه ارتباط مولفه های سرمایه اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی در موسسات آموزش عالی مشهد پرداخته گردد.

با در نظر داشتن اینکه در  موسسات آموزش عالی به نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه اجتماعی نگاه نمی گردد، و کیفیت خدمات آموزشی در حد سرمایه های اجتماعی نیستند هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین دو موضوع در موسسات آموزش عالی مشهد می باشد تا متوجه کاستی ها شده و بتوانیم با ارائه راه حل هایی از این شکاف ها جلوگیری نماییم تا به اثربخشی نائل آییم.

[1] karydis

[2] Lim&Tang

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد