عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول: معرفی پژوهش

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………3

1-2- تشریح و اظهار مساله پژوهش ………………………………………………………………………….4

1-3- مروری بر چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………….5

1-4- اهمیت و ضرورت  انجام پژوهش  …………………………………………………………………..7

1-5- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………7

1-5-1- اهداف علمی پژوهش…………………………………………………………………….7

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش………………………………………………………………..8

1-6- پرسش­های پژوهش……………………………………………………………………………………..8

1-7- تبیین فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………9

1-8- نوآوری پژوهش……………………………………………………………………………………….10

1-9- روش پژوهش  ………………………………………………………………………………………..10

1-10- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………..10

1-11- جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………11

1-12- روش و ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات………………………………………………………..11

1-13- روش تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………..11

1-14- تعریف مفاهیم، واژه­ها اختصاصی و متغیرهای پژوهش………………………………………….12

1-15- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………13

1-­16- ساختار کلی پژوهش ………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: ادبیات، چارچوب نظری و مروری بر پژوهش­های مربوط

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………..15

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                               صفحه

2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………16

2-2-1-­ هزینه و سود…………………………………………………………………………………….16

2-2-2- مدیریت راهبردی هزینه و مدیریت سنتی هزینه………………………………………………17

2-2-3-­  مدیریت استراتژی و مدیریت هزینه استراتژیک……………………………………………..19

2-2-2­- هزینه­یابی هدف…………………………………………………………………………………..20

2-2-3- هزینه­یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………. 22

2-2-4- هزینه­­یابی کایزن…………………………………………………………………………………24

2-2-5- هزینه­یابی چرخه عمر…………………………………………………………………………..26

2-2-6- مهندسی ارزش…………………………………………………………………………………..27

2-3- مفهوم عملکرد مالی……………………………………………………………………………………28

2-4- ساختار سرمایه و عملکرد مالی………………………………………………………………………29

2-5- روش­های تامین مالی و عملکرد مالی بلندمدت………………………………………………………30

2-6- عوامل موثر بر عملکرد مالی بلند­مدت شرکت­ها……………………………………………………32

2-6-1- استقراض بدهی (وام) و عملکرد مالی شرکت­ها……………………………………………..33

2-6-2- تامین مالی و عملکرد مالی شرکت­ها…………………………………………………………..34

2-6-3- سرمایه­گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت­ها………………………………35

2-7-­ استراتژی مدیریت هزینه و عملکرد مالی بلندمدت………………………………………………….35

2-8-­ پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………..37

2-9-­ پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………….38

2-10- نتیجه­گیری و ارائه مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………….40

2-11- اختصار­ی فصل………………………………………………………………………………………41

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                           صفحه

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………..43

3-2- روش پژوهش  ………………………………………………………………………………………..44

3-3- قلمرو پژوهش  ………………………………………………………………………………………..45    3-3-1- قلمرو موضوعی پژوهش  ……………………………………………………………………..45

3-3-2- قلمرو زمانی پژوهش  …………………………………………………………………………45

3-3-3- قلمرو مکانی پژوهش  ………………………………………………………………………….45

3-4- فرضیه­های پژوهش  ………………………………………………………………………………….45

3-5- متغیرهای پژوهش  و نحوه اندازه­گیری آن­ها  ……………………………………………………..47

3-6- جامعه آماری پژوهش  ………………………………………………………………………………48

3- 7- روش گردآوری اطلاعات و داده­های پژوهش  …………………………………………………48

3-8 – دقت، اعتبار و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………49

3-­ 9- روش کلی تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………….49

3- 10 ­- روش­های آماری……………………………………………………………………………………49

3- 11- اختصار­ی فصل……………………………………………………………………………………..50

فصل چهارم: تحلیـل داده­های پژوهش

4-1­ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….52

4-2­ یافته­های توصیفی……………………………………………………………………………………….52

4-3­ آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….57

4-3-1­ آزمون فرضیه­ فرعی 1-1………………………………………………………………………….57

4-3-2­ آزمون فرضیه­ فرعی 1-2…………………………………………………………………58

4-3-3 آزمون فرضیه­ فرعی 1-3…………………………………………………………………59

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                               صفحه

4-3-4­ آزمون فرضیه­ فرعی 2-1…………………………………………………………………61

4-3-5­ آزمون فرضیه­ فرعی 2-2…………………………………………………………………62

4-3-6­ آزمون فرضیه­ فرعی 2-3………………………………………………………………..63

4-4­ اختصار فصل…………………………………………………………………………………………..64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-­1­­ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….66

5-­2­­ نتایج آزمون فرضیه­ها …………………………………………………………………………………66

5-­2-­1­­ نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول (1-1) ……………………………………………………….66

5-­2-­2­­ نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم (1-2) ……………………………………………………….67

5-2-3­ نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم (1-3) ……………………………………………………….67

5-2-4 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول (2-1) ……………………………………………………….68

5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم (2-2)…………………………………       ……………………..68

5-2-6 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم (2-3) ……………………………………………………….69

5-­3­­ مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش­های قبلی…………………………………………………….69

5-­4­­ نتیجه کلی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………….70

5-­5­­ پیشنهادهای حاصل از پژوهش……………………………………………………………………73

5-­5-­1­­ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه­ها………………………………..  …………………………….73

5-­5-­2­­ پیشنهاد برای پژوهش­های آتی…………………………………………………………………..74

5-­­6­­­ محدودیت­های انجام پژوهش……………………………………………………………………….74

5-­7­­ اختصار­ی فصل ……………………………………………………………………………………….75    

 

منابع

الف: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………….76

ب: منابع غیرفارسی …………………………………………………………………………………………79

پیوست­ها

الف: جداول خروجی تحلیل داده­ها………………………………………………………………………83

ب: نمودارهای خروجی تحلیل داده­ها……………………………………………………………………85

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هر پژوهش با مسئله­ای شروع می­گردد و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایه­گذاری می­گردد پس، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر می­باشد­.

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

  1. کمک به بهبود تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی
  2. بهبود روش­های مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت­ انتقال گاز ایران
  3. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
  4. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران  با فرمت ورد