عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

عدم اطمینان محیطی

در دنیای کنونی نمی توان تأثیر اطلاعات را صرف نظر کرد و شاید بتوان گفت امروزه مهمترین کالایی که تأثیر اساسی را در تخصیص منابع اقتصادی را اعمال می نماید، اطلاعات مالی می باشد. این اطلاعات با در نظر داشتن نیازهای بهره گیری کنندگان، راهنمای مفیدی برای تصمیم گیری های اقتصادی می باشد. در مورد هر تصمیم اقتصادی که در یک واحد تجاری (بنگاه اقتصادی) گرفته می گردد، اگر چنانچه شرایط محیطی حاکم بر آن بنگاه را نادیده بگیریم، در این صورت ما بایستی انتظار رخ دادن خطا در آن تصمیم را داشته باشیم. تصمیمات صحیح اقتصادی موجب بهینه کردن تخصیص منابع می گردند، یعنی یک تصمیم صحیح اقتصادی با حفظ اثربخشی، موجب می گردد در حداقل زمان حداکثر بازده را از یک منبع به دست آوریم. پس، نادیده گرفتن عامل مهمی تحت عنوان محیط، می تواند منجر به هدر رفتن منابع گردد (سدیدی و ابراهیمی درده، 1390).

یکی از ویژگی های بارز هر محیط اقتصادی، عدم اطمینان محیطی می باشد و تصمیمات درست و عقلایی بر مبنای اطلاعاتی گرفته می گردد که ریسک و شرایط اطمینان را تشریح کند و یا حداقل به شناخت آن کمک نماید و در واقع آن چه که در محیط واقعی امروزی ما هست این می باشد که ما شاید فقط در خلاء، یک محیط با اطمینان کامل داشته باشیم و محیط پیرامون ما یک محیط همراه با عدم اطمینان می باشد. پس، لازم می باشد که ما واژه عدم اطمینان و تاثیر آن را بر اطلاعاتی که بر اساس آن ها تصمیم گیری می کنیم را بیشتر بشناسیم (همان منبع).

از آنجا که سیستم حسابداری یک سیستم اطلاعاتی باز می باشد یعنی هم از محیط تأثیر می پذیرد و هم بر محیط تأثیر می گذارد پس، نوسانات محیطی ممکن می باشد داده ها و اطلاعاتی که از واحدهای تجاری منتشر می گردد، را تحت تأثیر قرار دهد. مدیران برای اینکه اثر این نوسانات را خنثی نمایند و گزارشات را در راستای اهداف خود به بیرون منتشر نمایند، از اختیار خود بهره گیری می نمایند و در تعاملی که بین فرایندگزارشگری مالی و محیط خارج از سازمان هست، مدیران ممکن می باشد برای دستیابی به اهداف خاص سازمانی یا منافع شخصی روش های حسابداری خاصی را برای گزارشگری مالی انتخاب نمایند و از این طریق بعضی از اقلام صورت های مالی را در راستای اهداف خود گزارش نمایند. چنگ وکسنر[1] (1997)  اظهار داشتند زیرا مدیران انعطاف پذیری و اختیار برای پاسخگویی به محیط سازمانی شان را دارند پس، وقتی با عدم اطمینان محیطی مواجه می شوند آن ها می توانند استراتژی های مختلفی را به کارگیرند. پس انتخاب استراتژی توسط مدیران زمینه ای را که سازمان در آن فعالیت می کند را در بر می گیرد. اگرچه سازمان با در نظر داشتن ماهیت محیطی خود محدود می گردد اما مدیران فرصت هایی را برای پاسخ به اندازه عدم اطمینان محیطی اطراف خود ایجاد       می نمایند. واکنش های مدیریت به نوسانات محیطی در راستای جلب نظر سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری های خود، توجه خاصی به عملکرد مدیریت دارند و صورت سود و زیان از طریق گزارش سود دوره، مبنای مناسبی را برای ارزیابی عملکرد مدیریت فراهم می نماید. ساختار سود حسابداری منتج شده از صورت سود و زیان از دو قسمت تشکیل شده می باشد؛ قسمت نقدی و قسمت تعهدی سود. قسمت نقدی سود، آن قسمت از درآمدها و هزینه هاست که همزمان با دریافت یا پرداخت وجه نقد در سودها شناسایی می شوند و قسمت تعهدی سود، درآمدها یا هزینه هایی هستند که قبل از دریافت یا پرداخت وجه نقد در سودها شناسایی می شوند (دیپانکرقش و لوری السن[2] ، 2009).

اقلام تعهدی قابل تفکیک به دو جزء اختیاری و غیراختیاری می باشد. اقلام تعهدی غیراختیاری بوسیله  مقررات، سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند (سدیدی و ابراهیمی درده، 1390).

عدم اطمینان نقطه مقابل اطمینان می باشد. وقتی که گفته می گردد «اطمینان داریم» به این معناست که شرایط برای یک حادثه معین کاملاً قابل پیش بینی می باشد. اما وقتی که یک تصمیم گیرنده دانش و اطلاعات کامل و یا فهم دقیقی از تصمیم پیشنهادی و یا نتایج احتمالی آن ندارد، گفته می گردد در شرایط «عدم اطمینان»  به سر می برد (رجوعی، 1391، ص10-11).

دو نوع اصلی عدم اطمینان هست:

  • عدم اطمینانی که حاصل شانس می باشد مثل پرتاب سکه
  • عدم اطمینانی که ناشی از شرایط یک مشکل و قضاوت در مورد آنست. وقتی که از عدم اطمینان در تصمیمات استراتژیک سخن به میان می آید، مقصود نوع دوم آنست (همان منبع، ص 11).

تعاریف مختلفی در زمینه عدم اطمینان محیطی ارائه شده می باشد مثلاً، اسلوکام[3] (1975) اظهار می کند، عدم اطمینان محیطی یعنی نوعی ناتوانی در پیش بینی نتایج احتمالی یک تصمیم. چندلر اظهار می کند، عدم اطمینان محیطی شرایطی می باشد که سازمان ها بر اساس آن چارچوب خود را تنطیم می نمایند و ناشی از فاکتورهای محیطی سازمان می باشد که مربوط به درجه ی تغییری می باشد که فعالیت های محیطی مربوط به عملیات سازمان شامل، عدم پیش بینی مربوط به فعالیت های مشتریان، عرضه کنندگان، رقیبان و نهادهای قانونی را مشخص     می نماید )چیلد[4]، 1972، دس و بیرد[5] ، 1984).

عدم اطمینان محیطی به مثابه منشأ حوادث و طریقه های متغیری تعریف می گردد که فرصت ها و تهدید هایی را برای سازمان خلق می کند (سدیدی، 1390).

عدم اطمینان محیطی عاملی تصادفی می باشد که انتخاب شیوه عملکرد را تحت تاثیرقرار می دهد. عدم اطمینان به احساس افزایش تردید تصریح دارد . این تردید از طریق تغییر پذیری پیش بینی نشدنی ذاتی ایجاد
می گردد(رجوعی، 1391).

[1] Cheng &kesner

[2] Elson

[3] Slow come

[4] Child

[5] Dess& beard

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد