عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش می باشد، بخش اول کارگزاران بورس اوراق بهادار استان زنجان هستند که تماما در شهر زنجان مستقر می باشند که تعداد آنها محدود بوده و محقق بر اساس اندازه دسترسی به تعدادی از آنان مراجعه خواهد نمود.

بخش دوم سرمایه گذاران و خریداران و فروشندگان سهامی می باشند که به کارگزاران مراجعه می کنند.

به علت بزرگی و نامحدود بودن جامعه آماری جهت جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری بهره گیری                  می گردد (آذر و مؤمنی، 1387). در نتیجه با در نظر داشتن محدود بودن جامعه آماری این پژوهش، با بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه این پژوهش 384 نفر تخمین زده گردید.

 

(1-1)

 

 

 

1-9- روش گردآوری اطلاعات

این پژوهش در دو مرحله به تبیین ذیل انجام خواهد گردید:

مرحله اول مطالعات کتابخانه ای می باشد که برای مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش به گونه عمده از  کتب، مجلات و مقالات داخلی و خارجی و منابع فارسی و لاتین موجود در پایگاه های اینترنتی و کتابخانه ای بهره گیری می گردد.

مرحله دوم تحقیقات میدانی می باشد که به مقصود جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه بهره گیری خواهد گردید.

1-10- ابزار گردآوری اطلاعات

در کل ابزار گردآوری اطلاعات انتخاب شده در این پژوهش، مطالعه اسناد و مدارک موجود، کتاب­ها، پرسشنامه، اینترنت و فیش برداری و اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار می­باشد اما اصلی ترین ابزار برای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها پرسشنامه می­باشد که حاوی تعدادی سؤال درمورد متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه می باشد. این سؤالات با بهره گیری از تکنیک های خاص و نیز مقیاس ها به گونه ای ساخته  می گردد که بتوان اطلاعات مورد نظر را از جامعه یا نمونه مورد مطالعه گردآوری نمود.

1-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی جهت تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS بهره گیری می گردد. از آمار توصیفی جهت تعیین ویژگی های جامعه آماری مانند فراوانی های مشخصات پاسخ دهندگان و متغیرهای مستقل و وابسته ی پژوهش بهره گیری می گردد. در قسمت آمار استنباطی از آزمون تحلیل رگرسیون بهره گیری می گردد. از آنجاییکه هر یک از فرضیه ها دارای یک متغیر مستقل می باشد در نتیجه از آزمون رگرسیون تک متغیره بهره گیری می گردد که این آزمون نیاز به پیش فرض هایی دارد، این پیش فرض ها با بهره گیری از آزمون کولموگروف اسمیرنف (جهت اثبات نرمال بودن یا نبودن داده های پژوهش) و از آزمون دوربین واتسون (برای ازمون استقلال خطاها) اجرا می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد