عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

چهارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش

با مطالعه ادبیات نظری پژوهش، مدل مفهومی به تبیین شکل یک ارائه شده می باشد. طبق این مدل متغیر های مستقل عبارتند از: عدم اطمینان محیطی و مشخصات شناختی سهامداران که مشخصات شناختی سهامداران خود شامل: تعصب توهم کنترل، تعصب اعتماد، تعصب اسناد به خود و مغالطه سرمایه گذاری.

متغیر عدم اطمینان محیطی از نظرات بآتریز فرناندز و همکاران(2010)، و همچنین متغیر مشخصات شناختی سهامداران نیز از نظرات بآتریز فرناندز و همکاران (2010)، اقتباس شده می باشد.

متغیر های تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری به عنوان متغیر میانجی و رفتار توده ای به عنوان متغیر وابسته  می باشد. این متغیر ها به ترتیب از نظرات رضا کیانی و مریم صفاریان (1389)، راحله یوسفی (1386)، زهرا پور زمانی (1391) اخذ شده می باشد.

شکل 1-2- مدل مفهومی پژوهش

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-14- تعاریف و اصطلاحات

1-14-1- تعریف مفهومی:

به مقصود ایجاد انسجام و هماهنگی در گزارش، در این بخش بعضی از پرکاربردترین عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این گزارش معرفی می­شوند:

عدم اطمینان محیطی: عدم اطمینان نقطه مقابل اطمینان می باشد. به این معناست وقتی که از شرایط یک حادثه معین اطمینان داریم گفته می گردد کاملاً قابل پیش بینی می باشد. اما وقتی که یک تصمیم­گیرنده، دانش و اطلاعات کامل و یا فهم دقیقی از تصمیم پیشنهادی و یا نتایج احتمالی آن ندارد، عدم اطمینان محیطی اتفاق می افتد و حادثه غیر قابل پیش بینی می باشد (سدیدی و ابراهیمی، 1390).

مشخصات شناختی سهامداران: 

تعصب توهم کنترل: تمایل اشخاص به تخمین کنترل بیش از حد که آنها روی نتایج دارند. (محزون، 1389)

تعصب اعتماد: تمایل به اعتماد بیش از حد به توانایی برای پیش‌بینی کردن رفتار بازار به‌گونه خاص هنگامی که با

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد