عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

تصمیم گیری های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی می باشد که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به گونه ای مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم می باشد که اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، تاثیرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. بهره گیری از اطلاعات افشا شده و به تعبیری تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر می باشد که این اطلاعات، به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد (درخشیده، 1391، ص 60).

چنانچه اطلاعات فاش شده، این ویژگی ها یا بعضی از آنها را نداشته باشد، بدون تردید ساز و کار کشف قیمت در بازار به درستی اقدام نخواهد نمود و قیمت گذاری اوراق به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد گردید. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات در قیمت اوراق بهادار با کارایی بازار ارتباط تنگاتنگی دارد. افشای اطلاعات موجب بهبود سازوکار کشف قیمت ها و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش بینی منطقی طریقه قیمت ها می گردد. شفافیت، شاخص توان مدیریت در ارایه اطلاعات ضروری به شکل صحیح، روشن، به موقع و در دسترس می باشد (همان منبع،60).

به تعبیری شفافیت، منعکس کننده این مطلب می باشد که آیا سرمایه گذاران تصویری واقعی از آن چیز که واقعاً در داخل شرکت روی می دهد دارند یا خیر)وطن پرست، 1387). در طی یک دهه گذشته شفاف سازی اطلاعات مالی تاثیر مهمی بر استراتژی های سرمایه گذاری سرمایه گذاران داشته می باشد. تعداد فزاینده          پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در دسترس بودن و کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها دو عامل کلیدی تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران می باشد (ونلند[1]، 2003). به مقصود درک اثرات بالقوه شفاف سازی مالی بر رفتار سرمایه گذار، تعریف واژه شفاف سازی ضروری می باشد (درخشیده‌، 1391، ص 60).

ویشواناس وکافمن[2] به نقل از فلورینی 1998 نشان دادند که شفاف سازی نقطه مقابل پوشیدگی (پنهانی) می باشد. پوشیدگی به معنای مخفی کردن اقدام یک فرد به گونه آگاهانه می باشد، در حالیکه شفاف سازی به معنای افشا کردن اعمال یک فرد به گونه آگاهانه می باشد. شفاف سازی مالی نوعی از شفافیت می باشد که مربوط به موضوعات مالی می باشد و شامل صحت اطلاعات، کامل بودن اطلاعات و به جا بودن آن (به موقع بودن) می باشد (ویشواناس و کافمن، 2006).

در محیط سرمایه گذاری حساس امروزی، بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعاتی در استراتژی های شرکت تاکید دارند. کمبود اطلاعات و عدم اطمینان، ویژگی های لاینفک علم مالی هستند، زیرا بازیگران در بازارهای سرمایه مشغول داد و ستد سرمایه گذاری و اطلاعات می باشند (آدماتی و فلیدر[3]، 2000).

تاکنون تحقیقات فراوانی در اکثر حوزه های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته، اما آن چیز که در این بین کمتر مورد توجه قرار می گیرد، پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص شکل گیری رفتار                 سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار می باشد .در اکثر کشورها، شناخت فرآیند تصمیم گیری        مشارکت کنندگان در بورس، همواره موضوعی مهم برای مشارکت کنندگان و سرمایه گذاران در بازار بوده می باشد. در این کشورها، محققان کوشش های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایه گذاران و به دنبال آن تاثیرپذیری این عوامل از افشای اطلاعات مالی و شفافیت اطلاعات مالی داشته اند، زیرا که رفتارهایی که متاثر از شفاف سازی اطلاعات مالی هستند از اهمیت ویژه ای برخوردارند (یوسفی و شهرآبادی، 1388).

در نظر داشتن اینکه رفتار سرمایه گذاران از عوامل گوناگون متاثر می باشد نیز حایز اهمیت می باشد. این عوامل به وجود آورنده ابهامات رفتاری در رفتار سرمایه گذاران می باشد که یکی از علل اصلی این ابهامات رفتاری، موضوع عدم اطمینان و عدم شفافیت اطلاعات مالی می باشد که تحلیل های نادرست و گمراه کننده را به همراه خواهد داشت (درخشیده، 1391، ص61).

در این فصل، آغاز در بخش اول، مباحث مربوط به بورس اوراق بهادار و مالی رفتاری پرداخته شده می باشد. سپس مبحث عدم اطمینان محیطی و تبادل اطلاعات مطرح شده که تبادل اطلاعات مهمترین تأثیر را در تصمیم گیری افراد برای جلوگیری از ایجاد تورش رفتاری و رفتارتوده ای را اعمال می کند و در ادامه سایر مباحث مانند مشخصات شناختی سهامداران که خود شامل: تعصب توهم کنترل، تعصب اعتماد، تعصب اسناد به خود، و مغالطه سرمایه گذاری می گردد تبیین داده شده می باشد و سپس به تعریف تورش های رفتاری و رفتارتوده ای و عوامل ایجاد آن ها در بازار اوراق بهادار و بین سرمایه گذاران پرداخته شده می باشد.

   در بخش دوم این فصل نیز بعضی پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه یا نزدیک به این پژوهش و در انتها اختصار ای از مطالب فصل آورده شده می باشد.

[1] Wenland

[2] Vishwanath & Kaufmann

 

[3] Admati & Pfleiderer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد