عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

– روش شناسی   

1-7-1- نوع روش پژوهش

به گونه کلی روش های پژوهش در علوم رفتاری را می توان با در نظر داشتن دو ملاک هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده ها تقسیم نمود (بازرگان و سرمد، 1387).

هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد (بازرگان و سرمد، 1387). بر این اساس این پژوهش از نظر هدف،کاربردی می باشد بدلیل اینکه کوشش دارد به مطالعه بین تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای میان سهامداران  بپردازد که نتایج آن می تواند منجر به بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران در خرید و فروش اوراق بهادار گردد و همچنین موجب توسعه دانش کاربردی در زمینه مالی رفتاری گردد.

تحقیقات علمی را براساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح پژوهش) می توان به دو دسته ی پژوهش توصیفی و پژوهش آزمایشی تقسیم نمود. پژوهش توصیفی شامل مجوعه روش هایی می باشد که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد (بازرگان و سرمد، 1387). بر این اساس پژوهش حاضر از نظر اظهار و چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، یک پژوهش توصیفی می باشد زیرا که به توصیف ویژگی های متغیرها و روابط بین آنها به گونه طبیعی و بدون دستکاری می پردازد.

در پژوهش توصیفی- همبستگی ارتباط میان متغیرها براساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. از  لحاظ نوع ارتباط، دارای همبستگی می باشد؛ از لحاظ روش اجرا، پیمایشی می باشد که در این نوع پژوهش هدف مطالعه توزیع ویژگی های یک جامعه می باشد که در آن پارامترهای جامعه مطالعه می شوند و پژوهشگر کوشش دارد با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه می باشد به مطالعه متغیرهای پژوهش بپردازد؛ از نظر ماهیت داده ها، کمی       می باشد زیرا داده های حاصل از پرسشنامه را در قالب مدل لیکرت تبدیل به داده های کمی می کند؛ از نظر زمان اجرا نیز پیمایشی می باشد به دلیل اینکه به مرور زمان پژوهش تکمیل خواهد گردید.

1-7-2- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: این پژوهش در حوزه ی مالی رفتاری می باشد.

قلمرو زمانی: نیمه اول سال 1393

قلمرو مکانی: تمامی کارگزاری های بورس اوراق بهادار استان زنجان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد